NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Det er en slakke i leiemarkedet i Trondheim. Derfor slipper vi de tilstandene vi ser i Oslo. Studentboligmessig er Trondheim en attraktiv by.

Det sier administrerende direktør Per Ivar Maudal i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Han har det øverste ansvaret for omkring 3 000 leieforhold i byen.

Det er grovt regnet 25 000 studenter i Trondheim. 5 000 studenter bor hjemme hos foreldrene eller i egne leiligheter. Med andre ord opererer 17 000 trondheimsstudenter i det private leiemarkedet. Ofte er det dyrt. Standarden svært varierende.

- Føler du et personlig ansvar for studentenes boligsituasjon i Trondheim?

- Ja. Jeg setter min ære inn på at det blir bedre. Det er mange år siden det har vært snakk om noen krise i leiemarkedet i byen vår. Men vi må kjempe hardt for å få enda flere studenthybler- og leiligheter, sier Per Ivar Maudal.

Nye studentboliger

- Hvilke planer har SiT for å gjøre tilgjengeligheten av studentboliger lettere?

- I disse dager flytter studenter inn i Lerkendal studentby. De er bygget med statstilskudd. I løpet av neste år vil vi starte byggingen av 250 hybler på Nedre Singsakerslette. Fra statlig hold har vi foreløpig fått tilsagn om de første 50 av disse. Planen vår er å restaurere en rekke av de gamle husene vi eier i området ned mot Vollabakken, for så å selge disse i det private markedet. Overskuddet fra salget skal finansiere studenthyblene. Vi har i tillegg ferdigprosjektert et område på Berg Søndre. Der blir det 350 hybler, forteller Maudal. Han nevner også at det finnes muligheter for utbygging inne på området til den eksiterende studentbyen på Moholt. ? Totalt har vi planer for 800-1.000 nye hybler.

- Hva synes du om byggingen av private studentbyer, for eksempel Voll?

- Jeg har ingenting i mot det. De er en tilvekst. Men for studentene er det fornuftig at SiT står for byggingen av studentbyene. Vi er billigst, fordi vi får subsidier fra staten.

Politisk godvilje

- Det nærmer seg valg. Hvilket politisk parti bør du gi din stemme hvis utbyggingen av studentboliger er avgjørende?

- Arbeiderpartiet har vært forpliktende, landet sett under ett. Akkurat i år virker det som den politiske viljen til å bygge studentboliger er stor, men det trenger ikke å bety at det faktisk skjer. Siden 1992 er det bygget 3 000 studentboliger i Norge. De aller fleste er satt opp på små studiesteder, slik som Nesna og Alta. Det skjer på tross av at studentmassen har økt klart mest i byene. For den enkelte politiker og statssekretær er det lett å hente stemmer ved å slå seg på brystet og vise til utbygging på småstedene. Jeg mener det er feilslått politikk for den store mengden av studenter.

Leder i ROS

Per Ivar Maudal har siden 1992 vært leder for Rådgivende organ for studentboligbygging (ROS) - et utvalg satt ned av Stortinget. I denne perioden har altså det meste av utbygging kommet i distriktene. ? Er du fornøyd med den jobben dere har gjort?

- Vi har gitt våre råd, og politikerne står fritt til å følge dem. Vår gevint i ROS er at det ligger en betryggende planlegging og kontroll av kostnaden på utbyggingsplassene.

- Hva betyr SiT for leieprisene på hybler og leiligheter i Trondheim?

- Vi er den desidert største aktøren. Det gjør at vi er med på å presse prisene. Dess flere rimelige studentboliger vi kan tilby, dess lavere vil den gjennomsnittelige studentboligen i Trondheim være.

- Det bygges i snitt 350 statssubsidierte studetnhybler i året i Norge. Hvor høyt burde dette tallet vært før du hadde sagt deg helt fornøyd?

- 10 000 hadde vært helt topp. Men det er praktisk umulig, selv om det fra politisk hold hadde vært vilje til det. Jeg vil si at
5.000 boliger de neste fem årene er tilfredsstillende og realistisk på alle mulige måter. En slik utbygging hadde ikke radikalisert situasjonen, men da ville vi tatt et langt skritt i riktig retning, mener adm.dir. Maudal.

Kravstore studenter?

- Er det vanskelig å tilfredsstille studentenes boligønsker?

- De aller fleste studenter ønsker å bo midt i byen i et variert boligmiljø. Det er vanskelig å tilfredsstille. Det har vært noen år at studentene har prioritert det private leiemarkedet foran oss. Nå ser vi at det er i ferd med å snu.

- Hvorfor?

- Trolig at mange studenthybler har blitt og er i ferd med å bli renovert. Dessuten har internettilknytning på hybelen vært viktig for mange. Det får de stort sett gratis. I dag tilbyr vi det på Steinan, Berg og Moholt. Over tid skal dette komme overalt, lover Per Ivar Maudal.


ERIK PRYTZ REITAN
SISSEL MYKLEBUST (FOTO)