NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 
Redaktøren har ordet:
Rett til selvbestemmelse

Det handler om studentenes rett til å bestemme over egen situasjon: Retten til å bo hvor de vil etter endt utdanning, og retten til medbestemmelse hvor de bor mens de er under utdanning.

Den første rettigheten gjelder utenlandske studenter ved norske universiteter og høgskoler. I henhold til gjeldende lov kan ikke kandidater fra andre land som har studert i Norge, ta seg arbeid her i konkurranse med nordmenn før de har vært ute av landet i minst fem år. Lovparagrafen er der for å motvirke «braindrain» - hjerneflukt - fra landet studenten kommer fra: Fattige nasjoner i Sør skal ikke tappes for sine beste folk. Men loven har kraftige (bi)virkninger. Den enkelte student fratas råderett over egen situasjon. Det er en naturlig foreteelse at man knytter personlige bånd til stedet hvor man bor gjennom et helt utdanningsforløp - hva enten ens hjemsted er et annet sted i Norge, eller et annet land på kloden.

Rektor Emil Spjøtvoll talte om dette under forrige ukes immatrikulering. NTNU-rektoren gikk kraftig i rette med lovpassusen. Det gjør han med god grunn. Spjøtvoll valgte dessuten anledningen til å gå i rette med den stadig økende fremmedfiendtligheten i landet. Med lett skjult adresse til to herrer i Fremskrittspartiet, som for tida turnerer land og strand rundt med sitt fremmedhat, sa rektor blant annet følgende:

«Hvem er det som har bygget landet?... Hvert år blir det født rundt 50.000 barn i Norge. De har ikke bygd landet mer enn 50.000 barn født hvor som helst i verden. Dere som sitter her, har vel stort sett forbrukt av landets ressurser. Om vi må spandere noen ekstra kroner på enkelte innvandrergrupper, hva er det i forhold til hva vi selv forbruker?»

Tiltredes.

Tidligere i år ble Spjøtvoll kritisert for sin motvilje mot at kollegiet tok stilling til krigen i Kosovo, til tross for det prinsipielt sett enestående i at Norge for første gang på flere hundreår deltok i en militær angrepskrig. Man kan være enig eller uenig i kritikkens berettigelse: Men når NTNUs rektor ved denne anledning velger å markerer seg i et debattklima som synes stadig mer forgiftet av utspillet fra høyre ytterkant, mener vi det fortjener støtte og anerkjennelse. Tillat oss dessuten å ytre en forhåpning om at dette innevarsler en mer åpent samfunnsengasjert stil fra universitetets rektor.

Studentene ved landets universiteter og høgskoler utgjør en stor potensiell velgergruppe ? ikke minst ved lokalvalg. Dersom Trondheimsstudentene truet med å stemme en bloc, ville vi tro at de kommunale politikerne hadde kommet til å være betraktelig mer lydhøre overfor deres ønsker og behov. Som det nå er, har ikke innflyttede studenter stemmerett i Trondheim fordi de er bostedsregistrert i hjemkommunen. Når man studerer ved et høyere lærested i 4-5 år bør man ha mulighet til å påvirke på lik linje med andre innbyggere i kommunen, mener Studenttinget ved NTNU. Det er et synspunkt vi deler.

to