NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 
Replikk
Teknologi og realfag: Ja til poeng, nei til fagene?

Kari Hag 
Institutt For matematiske fag

For å bedre rekrutteringen til realfag og teknologi innførte KUF for to år siden ekstra poeng for fordypning i realfag i videregående skole. Dette har ført til et økt antall elever som velger realfag i skolen. «Når disse elevene skal studere på høgskolenivå, vil nok flere velge ingeniør-studier», mener statssekretær Svein Helgesen ifølge Aftenposten 14. august. Det kan her legges til at gjennomsnittskarakteren til eksamen i matematikk i den videregående skole også er bedret. Så da er vi vel på rett veg? Ikke nødvendigvis. Avisoppslag både i Aftenposten og andre aviser forteller om tomme studieplasser i ingeniør- og sivilingeniørutdanningen utover IKT- og andre mer trendy linjer. Samtidig skrikes det opp om store strykprosenter i matematikk i alle typer begynnerkurs.

Det er ikke bare ingeniørutdanningen som har rekrutteringssvikt. Antall studenter ved realfagstudiene avtar også faretruende. Som eksempel er situasjonen ved landets største universitet som følger. Mens det for noen år siden var 250 ? 300 studenter som fullførte en 20gruppe i matematikk om våren, var tallet 70 ? 80 sist vår. Her er det altså snakk om en radikal negativ endring i det samlede rekrutteringsgrunnlaget av hovedfagsstudenter til matematikk, fysikk, informatikk og i noen grad kjemi og biologi. Det at informatikk er så populært, gjør ikke situasjonen lettere for de andre fagene. Næringslivet har grunn til å være bekymret!

Det er naturlig å spørre hvor det blir av de elevene som får gode karakterer i matematikk og andre realfag. Man må da lett kunne finne ut noe om dette nå som vi har samordnet opptak? Jeg gjetter at en stor del f.eks. er å finne blant søkerne til medisin. Hva med å følge opp funnene i en paneldebatt under «Tall til tusen»- konferansen i Trondheim 3. ? 5. februar 2000. (Denne konferansen er det store norske arrangementet i Verdens matematikkår.)

Det er i de «klassiske» ingeniørfagene det svikter når det gjelder søkere til siv.ing.utdanningen. Som flere fra NTNU har uttalt i media i det siste bør vi derfor synliggjøre langt bedre at vi tilbyr en anvendt IT-utdanning på disse linjene. Satt på spissen må fakultetene kanskje vurdere å endre «Bygg og miljøteknikk» til «Anvendt IT. Bygg og miljøteknikk» osv.? En annen idé som har vært framme, bl.a. her i Universitetsavisa, er å ha et felles første år i siv.ing.utdanningen for å samle opp flest mulig fra den totale søkermassen. Denne ideen er jeg skeptisk til. Den vil muligens fungere bra rekrutteringsmessig første året for det første kullet, men så tror jeg problemene kommer. Hvem vil finne seg i å gjøre noe helt annet etter et år enn det en kom til Trondheim for å studere? Og hvordan skal vi bevare det gode miljøet vi nå har for begynnerstudentene?

Det er selvfølgelig begrenset hva vi kan få til ved å lokke studentene med nye etiketter og organisatoriske knep. «Mat.nat.- neitakk!» heter det i Teknisk Ukeblads intervjurunde 6. mai med førsteprisvinnere i klassen for naturvitenskapelige fag i Unge forskere konkurransen. Som begrunnelse for sin avvisning av teknisk-naturvitenskapelige studier, oppgir elevene blant annet uklare karrieremuligheter, dårlige lønnsutsikter og mangel på interessante og inspirerende forbilder. Og dette blant det mindretall av elever som sier realfagene er veldig interessante! Hva så med de andre? Interessen for realfag og teknologi skapes i ung alder, og her er skolen og media utvilsomt viktige påvirkningsfaktorer. Jeg håper derfor NTNU vil fortsette satsningen på lærerutdanning i realfag både innad på universitetet og utad mot myndigheter og politikere. I denne satsningen inngår også MNT-skolelab og etterutdanningskurs! Jeg oppfordrer også til en økt satsning når det gjelder media og realfag. Vitensenteret er blitt en suksess, og Vitenskapsmuseet har en god formidlingsprofil. Hadde det vært mulig å gjøre mer? Hvordan kan flere realister inspireres til å bli journalister og flere journalister inspireres til å fordype seg i naturvitenskap og teknologi?

Kari Hag
Institutt for matematiske fag