NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 

 
 
 
 

Ledelsen har ordet
NTNUs strategiplan

Et nytt akademisk år har startet. Som tradisjonen er, startet Kollegiet året med en strategisamling. I år var også dekanmøtets deltagere med. Temaet for møtet var NTNUs strategiplan og konkretisering av denne. Strategiplanen fokuserer på fem hovedtemaer. La meg minne om dem:

* videreutvikle den teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil

* kvalitet i den faglige utviklingen

* rekruttering og kompetanseutvikling

* utvide kontaktflaten mot samfunn,
kultur- og næringsliv

* utvikle en rasjonell og effektiv organisasjon

Innenfor hvert av de fem hovedtemaer er det sentrale problemområder med fordeling av oppgaver mellom universitetsledelsen og fagmiljøene. Det har blitt hevdet at strategiplanen med delstrategier er svært generell, og gir ikke konkrete prioriteringer. Det er riktig, og etter min oppfatning er det en styrke. Strategiplanen beskriver viktige arbeidsområder. Konkretiseringen vil være mer tidsbestemt, og må blant annet tilpasse seg skiftende behov, praktiske realiteter i ressurs- og personaltilgang, og i endringer i omgivelsene. Her må det gis rom for tilpasning og fleksibilitet.

Saksdokumentene til strategisamlingen som utgangspunkt for diskusjonen beskrev status på de ulike områder. Mesteparten av tiden ble brukt til tre hovedtemaer. Det ene er å velge ut brede virksomhetsområder innenfor hovedprofilen hvor vi internasjonalt skal være sterkt synlige og blant de ledende. På forhånd var følgende kandidater foreslått: marin virksomhet,
materialteknologi, energi og miljø, samt medisinsk teknologi. De andre hovedtemaene var personalpolitikken og rekruttering.

De områdene som er satt opp som kandidater for å være internasjonalt ledende, er svært brede. Innenfor disse områdene vil det være delområder hvor vi har spisskompetanse. Ved å profilere relativt brede virksomhetsområder, gir det oss fleksibilitet til å endre innhold, avhengig av faglig utvikling og eksterne behov. De fire områdene fikk en generell aksept, men det ble reist spørsmål om vår store IKT-satsing også burde tas med. Høsten vil bli brukt til å utrede disse virksomhetsområdene, utdype hva satsingene gjelder, og hvilke konsekvenser det skal ha. Endelig beslutning om antall og hvilke områder blir tatt før jul.

Hovedområdene er innenfor den teknologiske hovedprofil. På seminaret ble forholdet til de grunnleggende naturvitenskapelige disipliner og de ikke teknisk-naturvitenskapelige fag også diskutert. Det er lett å fokusere på farene for mindre vektlegging og mindre ressurstilførsel. De muligheter bevisste satsinger gir, er imidlertid større. Uten grunnleggende kunnskap er det begrenset hva vi kan oppnå, og de næringsrettede satsinger må settes inn i en samfunnsmessig sammenheng.

Emil Spjøtvoll