NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 
NTNU «straffer» ikke Akademikerne

Svar på leserinnlegg i Universitetsavisa nr 11 - «ntnu straffer akademikerne»

I innlegg i forrige nummer av Universitetsavisa reiser Jostein Grepstad en del spørsmål angående den tilbaketrekking av for mye utbetalt lønnstillegg til AF-medlemmer som ble foretatt i juni.

Ledelsen ved NTNU har stor forståelse for at det forhandlingssystem vi har i staten, med mange ulike forhandlingsparter og forhandlinger på ulike nivå, kan virke uoversiktlig for den som ikke jevnlig driver med dette . Når flere fagforbund i tillegg også melder seg inn i en sammenslutning uten at den går ut av den tidligere, må det følges godt med hvis en skal få med alle nyansene. Når det gjelder Akademikerne, så ble denne hovedsammenslutningen som kjent stiftet ved at bl.a. NIF (Norske sivilingeniørers forening) meldte seg inn. Ulempen var imidlertid at NIFs tidligere sammenslutning AF (Akademikernes fellesorganisasjon) ikke ville gi slipp på sine medlemmer, eller gi opp forhandlingsretten for dem, før den vedtektsfestede oppsigelsestid var gått. Akademikerne og AF ble ikke enige om hvem som hadde forhandlingsretten for bla NIFs medlemmer i tariffoppgjøret pr. 01.05.98. Dette ble derfor brakt inn for arbeidsretten, som i sin dom av 27.03.98 fastslo at AF hadde forhandlingsretten for sine medlemsorganisasjoner så lenge de var medlemmer i AF, om enn dette var i oppsigelsestid. Akademikerne fikk av den grunn ikke forhandlingsrett for NIF før 01.01.99. Inntil denne dato var altså NIF en del av AF i forhandlingsmessig sammenheng.

Etter lønnsoppgjør, særlig i de tilfeller noen av organisasjonene har gått til streik for å oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår, starter diskusjonen om uorganiserte som henger med på lasset. Som arbeidsgiver i staten gjør NTNU ingen vurderinger eller beslutning om at uorganiserte skal gis de samme betingelser som det fagforbundene har oppnådd. Tariffavtalens bestemmelser iverksettes for alle, noe som følger av tarifflovgivningens ufravikelighetsprinsipp. Også etter tariffoppgjøret 01.05.98 ble dette prinsippet fulgt, ved at de fagforbund som inngikk tariffavtale i mai, og de uorganiserte, fikk lønnstillegg med virkning fra 01.05.98. AF fikk samme tilbud som de øvrige, men valgte å si nei takk. Som kjent gikk AF til streik for å oppnå et enda bedre resultat. At dette ikke lyktes, og at Rikslønnsnemdas kjennelse gikk ut på at AF ikke fikk lønnsjustering for den perioden de hadde vært i streik, er et faktum som NTNU må forholde seg til. I dette ligger ingen egen holdning fra NTNUs side i forhold til rettigheter for uorganiserte arbeidstakere.

NTNUs ledelse vil for øvrig beklage at det omtalte lønnstrekk er foretatt først nå i juni måned inneværende år. Det er forståelig at det er innkommet reaksjoner på dette, noe som gir grunn for NTNU til å forbedre sine rutiner for å møte eventuelt liknende situasjoner i framtida. 


Med hilsen
Trond Singsaas
OU-direktør