Mål og strategi for NTNU

I det Universitetsavisa går i trykken, kan det rapporteres fra Kollegiets strategiseminar at etter alt å dømme kommer NTNU til å få et nytt strategidokument denne høsten. Formålet med strategiprosessen har vært å arbeide fram en presisering og konkretisering av universitetets mål og strategier på basis av den planen som allerede eksisterer.

Den som ser tre år tilbake, vil huske at temmelig mange så det som helt umulig å nå fram til en felles forståelse for hvilke mål NTNU skulle strekke seg mot og hvilke tiltak som måtte til for å nå fram. Ja, bare rent språklig er det vanskelig å gripe og beskrive universitetets mangfold i kort og konsis form, uten mange forbehold, unntak og fotnoter.

Universitetsavisa bringer i dag noen brokker fra innledningen til seminaret. Slike «glimt fra virkeligheten» er ikke på noen måte dekkende for verken innhold eller form på diskusjonen. Den var meget allsidig og grundig. Glimtene er ment å illustrere at NTNU er i stand til å åpne slike diskusjoner svært bredt og med stor romslighet. Det forslaget som etter hvert vil komme som et resultat fra denne to-tre dagers dugnaden, kommer til å vise at NTNU-folk kan være både kreative, konstruktive og kritiske når de legger hodene sammen.

Det var det ikke alle som sa om kollegene sine for tre år siden.

 
 
Ut til folket

Som aldri før skal NTNU gjøres synlig denne høsten. Av alle utadvendte tiltak som nevnes i avisa i dag, kan det lages en lang liste. Den ville spenne fra storarrangementet Biennalen, i regi av Nettverk for kunst og estetikk, til skrivekurs for morgenkåsører i NRK, arrangert av en entusiastisk studentgruppe. Forskningsda-gene kommer, diskusjonskvelder på Trøndelag Teater står på programmet hver fjortende dag, og Studentersamfunnet har lagt opp et fenomenalt høstprogram. Mediene er på telefonen hver dag og vil ha stoff fra NTNU.

«Never a dull moment og aldri en ledig kveld» blir høstens motto.

 
Kåre Kongsnes


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt