NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

Professor Arne Jensen til minne

Professor emeritus Arne Jensen, Trondheim, er død, 74 år gammel. Gjennom en årrekke hadde Arne Jensen ansvaret for den omfattende forskningsinnsatsen som foregikk innen marinbiologi og marin bioteknologi ved NTH.

Arne Jensen ble født i Bergen 5. februar 1926. Familien flyttet til Trondheim da han var to måneder gammel. Under krigen var han aktivt med i propagandagruppen "Cowfield" som forsøkte å få tyske soldater til å desertere. Han ble uteksaminert fra NTH, Kjemiavdelingen i 1950 og avtjente deretter militærtjenesten ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Fra 1951 til 1956 arbeidet han som forsker ved Norsk institutt for tang- og tareforskning som ble opprettet av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) i 1949. I 1956 ble han instituttbestyrer, en stilling han beholdt helt til 1989.

Arne Jensen ble i 1966 tildelt graden Dr. techn. ved NTH for en avhandling med tittelen: Carotenoids of Norwegian Brown Seaweeds and of Seaweed Meals. Som instituttbestyrer fortsatte han arbeidet med tang og tare. Arbeidsområdet ble utvidet fra kjemi/biokjemi til dyrking og fysiologiske studier. På dette feltet gikk han også inn i det forskningspolitiske arbeidet. I de siste årene som yrkesaktiv (1993-1995) var han dekanus ved Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi ved NTH.

Arne Jensen hadde en betydelig vitenskapelig produksjon med ca. 160 publiserte arbeider, og var innvalgt medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges Tekniske Vitenskapsakademi. I tillegg til sin forskningsinnsats var han en meget markant forskningspolitisk aktør både nasjonalt og internasjonalt. Han initierte og ledet NTNFs forskningsprogram over eutrofiering gjennom hele programperioden fra 1978 til 1988. Videre planla han og var medlem av programstyret for Miljøverndepartementets forskningsprogram om havforurensning FOH fra1976 til1984, og var formann i programstyret de to siste årene.

Etter et senere meget omtalt visjonært foredrag på årsmøte i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) i 1984 hvor han forutså mulighetene for en eventyrlig utvikling i havbruksnæringen dersom tilstrekkelig forskningsmidler ble kanalisert til dette feltet, startet han NTNF’s havbruksprogram og var formann i styringsgruppen fra 1984 til 1988. Arne har også senere vært en sterk pådriver for videre forskningsinnsats innen havbruk og har skrevet flere utredninger om emnet. Han var redaktør for Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap og Norges Teknisk Vitenskapsakademis rapport "Norges muligheter for verdiskapning innen havbruk", som spår en ytterligere enorm vekst innen havbruksnæringen dersom forholdene legges til rette.

Internasjonalt var han også en meget solid bidragsyter. Allerede i 1953 ble han en av grunnleggerne av International Seaweed Association, og han hadde flere verv i denne organisasjonen, blant annet som president i to perioder i til sammen seks år.

Det som kjennetegnet Arne i alle år, var en ukuelig optimisme og entusiasme i alle sine faglige engasjementer. Hans enorme arbeidsevne helt til det siste, og hans store faglige bredde koplet med stor formidlingsevne, ga ham en usedvanlig stor gjennomslagskraft i det akademiske og forskningspolitiske miljø.

Alle vi som har hatt gleden av å samarbeide med Arne i kortere eller lengre tid, et privilegium vi er stolte og takknemlige over, føler et stort savn ved hans bortgang.

Professor emeritus Arne Jensen døde 19. august etter en langvarig sykdom. Han etterlater seg hustru professor Synnøve Liaaen Jensen og tre barn.

Kolleger og venner ved Institutt for bioteknologi og Fakultet for kjemi og biologi