NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Etter- og videreutdanning

Siden Buer-utvalget avla sin innstilling om etter- og videreutdanning, har mange tatt mål av seg til å utvikle denne type tilbud. Arbeidslivsorganisasjonene er også opptatt av etter- og videreutdanning, og etter at årets lønnsforhandlinger er avsluttet, er det forventet at Staten bidrar med 400 millioner til dette i forbindelse med neste års statsbudsjett. Alle disse millionene er neppe tiltenkt etter- og videreutdanning på universitetsnivå, men det er likevel rimelig å anta at dette vil skape et kraftig sug i markedet. For NTNU er det et viktig spørsmål hvordan man skal møte dette.

Ønsker vi å delta i konkurransen om et etter- og videreutdanningstilbud, må vi skjerpe oss og prioritere slik virksomhet høyere enn det vi gjør i dag. Og det er vanskelig. De fleste føler at de har nok å stelle med innen grunnutdanning, forskning og formidling. En slik passiv holdning er imidlertid farlig. Det er mange som hevder at skillet mellom grunnutdanning og etter- og videreutdanning etter hvert vil viskes ut og at vi får færre studenter «on campus» og flere «off campus». Om ikke vi ønsker å gi et slikt tilbud, vil det likevel vokse frem, blant annet fra utenlandske universiteter. Vi må innstille oss på konkurranse, også når det gjelder utdanningsmarkedet.

For å møte konkurransen har Kollegiet vedtatt en strategiplan for perioden 1998-2003. Det utarbeides årlige handlingsplaner for å realisere denne. Handlingsplanen for 1999 har blant annet valgt å satse på tre prosjekter med vekt på fjernundervisning.

Det første prosjektet er rettet mot etter- og videreutdanning innen realfag for lærere i videregående skole. Dette prosjektet er gitt navnet realfagsuniversitetet og er et samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Agder.

Det andre prosjektet er en engelskspråklig etter- og videreutdanning i prosjektledelse for det internasjonale marked. Her har NTNU gått i partnerskap med BI. I tillegg er det innledet samarbeid med tre utenlandske universiteter (University of Calgary, Cranfield University og UMIST). Det utvikles et grunnleggende program på 5 vekttall og et videregående program på 10 vekttall. Kunder er Kværner, Statoil og Norsk Hydro som har bestilt to pilotversjoner av det grunnlegende programmet og en pilotversjon av det videregående. Opplegget er basert på en veksling mellom nær- og fjernundervisning og utnytter et nettbasert virtuelt klasserom.

Det siste prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Oslo og SINTEF om utvikling av et etter- og videreutdanningstilbud innen informasjons- og kommunikasjons-teknologi på minimum 10 vekttall. Dette er planlagt startet til høsten og vil bli plassert på Fornebu når det er klart for etter- og videreutdanningsvirksomhet der.

EVID har et budsjett for strategiske prosjekter og vil iverksette enda et slikt prosjekt etter sommeren. Innspill til ideer for et slikt prosjekt mottas med takk!

Asbjørn Rolstadås