NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
«Permisjon for å gjøre jobben - hvorfor?»

spør professor Stig Berge i forrige nummer av Universitetsavisa. Bakgrunnen er at Berge oppfatter det som ulogisk at han må søke permisjon med lønn når han skal på en internasjonal konferanse. Jeg er enig med Berge i at spørsmålet og svaret nok har allmenn interesse. Derfor svarer jeg i Universitetsavisa.

Høsten 1992 inngikk KUF og tjenestemannsorganisasjonene en særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelige tilsatte ved universiteter og høgskoler. Kollegiet vedtok 19. februar i fjor utfyllende bestemmelser om hvordan avtalen skal praktiseres. Informasjon om dette ble i fjor sommer utsendt til alle våre vitenskapelige tilsatte og fakultetene til orientering. Avtalen slår bl.a. fast at det vitenskapelige personalet har tilstedeværelsesplikt ved institusjonen i arbeidstiden, med mindre annet er avtalt. Avtalen forutsetter videre at det foreligger en godkjennelse fra institusjonen før man kan reise. Kollegiet har ønsket å gjøre denne godkjenningsprosedyren minst mulig byråkratisk, og har derfor bestemt at fraværet skal være avtalt med instituttleder, og at den tilsatte så sant det er mulig gjør seg tilgjengelig (mobiltelefon, e-post e.l.). Av hensyn til en mest mulig fleksibel saksbehandling, har Kollegiet ikke sagt noe om hvordan avtalen skal inngås. Det er altså opp til instituttet selv om en godkjenning kan skje muntlig over dørstokken til instituttlederens kontor, eller om det det er nødvendig å fremme en skriftlig søknad.

Det er ingen sammenheng mellom måten reisefraværet godkjennes på og de forsikringer som gjelder. Det som avgjør om en er automatisk forsikret av staten, er om det dreier seg om en pålagt tjenestereise eller om det er hva staten kaller en faglig tilskuddsreise. Dvs en reise som en har fått tilskudd til og hvor statens satser ikke benyttes fullt ut. På tjenestereise er en automatisk forsikret, mens en ved faglige tilskuddsreiser må dekke forsikringen selv, evt. benytte kredittkort fra Diners Club International ved kjøp av reisen (jf. avtalen som NTNU har med kortselskapet). Da er forsikringen inkludert i prisen.

Noen typer reisefravær vil naturlig nok kreve en formell skriftlig permisjonssøknad. Det tenkes da på permisjoner av velferdsgrunner, for å ivareta politiske verv, i forbindelse med ektefelles arbeid i internasjonale organisasjoner o.l. Men disse kjennetegnes ved at reisefraværet ikke er en naturlig del av jobben.

    
Knut Veium
personalsjef