NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Nytt studentdemokrati

Studentpolitikerne planlegger å reformere studentdemokratiet. Leder for Studenttinget, Christer Heimtoft, innrømmer at studentdemokratiet er kommet i miskreditt.

 

 

Rabalderet omkring Velferdstinget og valg til konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim, har medført mye negativ omtale av studentdemokratiet i Trondheim. Christer Heimtoft hevder at oppstyret er «storm i et vannglass.» Han mener Under Dusken må ta mye av skylda for den negative omtalen. Heimtoft er spesielt kritisk til redaksjonelle kommentarer som Under Duskens redaktør har kommet med.

- Maktkamp er OK,
men den bør ikke bli
skitten, sier Christer
Heimtoft.

Likevel innser sentrale studentpolitikere at noe må gjøres. Derfor vil det om kort tid bli satt ned et utvalg som skal gå gjennom det politiske systemet for studentene i Trondheim. Ved siden av NTNU-representasjon skal utvalget skal ha medlemmer fra samtlige høgskoler i Trondheim. Det er også planen å få inn ekstern representasjon. Utvalgets mandat er ikke endelig fastsatt, men Heimtoft sier at en viktig oppgave for utvalget må bli å skissere alternative organisasjonsmodeller for studentdemokratiet.

Oppløses Velferdstinget?

Kan det bli aktuelt å oppløse Velferdstinget?

- Resultatet er vanskelig å spå på forhånd, det er foreløpig for tidlig å si. Det er en mulig løsning, men ikke så sannsynlig, sier Heimtoft.

Dersom Velferdstinget bli oppløst, kan man i stedet få egne velferdskomiteer for Studenttinget og for HiST. Heimtoft understreker imidlertid at dette er en av flere muligheter. En annen mulighet er å slå de ulike organene sammen i et felles studentparlament.

Heimtoft sier at man bør vurdere om man bør videreføre skillet mellom de økonomisk orienterte studentorganene og de som er rent politiske.

Sier du med dette at dagens løsning med å skille Studenttinget og Velferdstinget i to organ er et problem?

- Det har både sine positive og sine negative sider. Utvalget som skal se nærmere på studentdemokratiet i Trondheim, vil i første omgang kartlegge problemdimensjonene og sette fingeren på eventuelle svakheter. Uansett vil jeg si at de ulike organene skal kunne fungere uavhengig av hvilke personer som bekler de ulike vervene. Man må kunne samarbeide selv om man ikke liker hverandre.

Er det et problem i dag?

- Nei, det er ikke et problem i år. Samarbeidet har vært veldig godt. Men det har vist seg at samarbeidet organene i mellom kan bli påvirket av at personkjemien ikke er god. Da er det viktig å ha en organisasjonsstruktur med retningslinjer som hindrer at konflikter oppstår på grunn av personlige egenskaper.

Dere vil reformere studentdemokratiet. Men er ikke grunnproblemet først og fremst maktkåte studentpolitikere og en apatisk studentmasse?

- Det er riktig at vi har erfart en maktkamp om posisjoner i konsernstyret i SiT. Disse vervene er veldig populære og gir gode erfaringer med arbeid i styreverv. Men politisk spill er greit, politikk handler tross alt mye om å skaffe seg makt til å påvirke. Poenget er at maktkampen ikke må bli skitten, sier Heimtoft.

Usynlige studentpolitikere

Studentpolitikerne er også blitt kritisert for å være for lite synlige, samtidig som man er ensidig opptatt av det politiske spillet, framfor å arbeide for å få flere studenter interessert i hva de driver med. Heimtoft poengterer at politikk tross alt handler om å oppnå konkrete resultater.


- Jeg forstår kritikken, og vi ønsker mest mulig åpenhet omkring det vi holder på med. Dette vil være en av de tingene det kommende utvalget bør se på, sier Heimtoft(bildet).

- For øvrig synes jeg vi har lykkes med å jobbe fram noen saker som har fanget studentenes interesse, sier Heimtoft og viser spesielt til den såkalte «kontesaken» hvor studiedirektøren fremmet forslag overfor Kollegiet om å endre på kontinuasjonsordningen.

- Dersom vi skulle bruke mer tid på å fremme studentengasjementet, vil det gi mindre tid til å jobbe med selve sakene, sier Christer Heimtoft.

 

«...pinlig og ytterst patetisk»

Maktspillet i studentpolitikken er totalt, altomfattende, pinlig og ytterst patetisk. Dette skrev Under Duskens redaktør Bernt Gran i en redaksjonell kommentar til det studentpolitiske spillet som toppet seg omkring kampen om styreplasser i SiTs konsernstyre.

Heimtoft mener at Under Dusken, og du personlig, har gitt et selvstendig bidrag til å redusere respekten for student-demokratiet?

- Når det gjelder meg personlig, er jeg valgt på politisk grunnlag. Det er grunnlaget for at jeg kommer med politiske kommentarer, sier Gran.

- Generelt mener jeg at studentdemokratiet har godt av en utlufting. Systemet er for lukket. Det som besluttes der, blir ikke offentliggjort for studentene. Det er ingen tvil om at de har et problem, mener Under Duskens redaktør.

Han legger til at alt ikke er like ille.

- Deler av studentdemokratiet fungerer brukbart, og har folk med ærlige hensikter.

Hva tenker du på?

- Jeg synes de som jobber i Studenttinget, ikke er blant de verste.

Studenttinget


Studenttinget NTNU er det øverste studentorgan ved NTNU og representerer i overkant av 18 000 studenter. Studenttinget jobber opp mot universitetet i saker som angår studenter, i tillegg til å jobbe på nasjonalt plan overfor sentrale myndigheter og politikere.


TORE OKSHOLEN
ILLUSTRASJON: ELIN HORN