NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Leder

Universitet og høgskole

Det offentlige ordskiftet etter at Mjøsutvalget presenterte sin melding, er godt i gang. Vi aner etter hvert hvilke frontavsnitt som er i ferd med å avtegnes. Et viktig skille synes å gå mellom de som vil tilpasse det høyere utdanningssystemet til de internasjonale trendene, og de som ser universitetene som institusjoner som det beste svaret på kunnskapssamfunnets utfordringer.

Mjøsutvalget ønsker et internasjonalt tilpasset utdanningssystem. Utvalget går også inn for en viss nedbygging av det tradisjonelle skillet mellom universitet og høgskole. Det tradisjonelle to-sporssystemet, hvor universitetene var ment å være eliteinstitusjoner for vitenskap, utdanning og dannelse, mens høgskolene profilerer seg som yrkesrettede profesjonsskoler, gjelder ikke lenger - i hvert fall ikke i samme grad. Det mener Mjøsutvalget. Derfor foreslår man å åpne for at enkelte høgskoler skal få adgang til å søke om 'oppgradering' til universitet. Dette har fått professor Rune Slagstad til å hente storslegga ut av redskapsskjulet. 'Mjøsutvalget går inn for en BI-fisering og en McDonaldifisering av norske universiteter' dundrer professoren løs.

Gammelsosialisten Slagstad er ikke redd for å bli betraktet som et gufs fra fortida. Han lar seg «gjerne bli beskyldt for å forsvare en dannelsestradisjon som har utspilt sin rolle i et moderne samfunn,» sier han til Aftenposten. Hvilke farer det Humboldtske dannelsesideal måtte bli utsatt for, er en side av dette: Vi vil tro at ledelsene ved de norske universitetene er mer bekymret for hvordan det vil gå med forskningen dersom den spres over for mange universiteter. NTNU-rektoren pekte på dette i en debatt om Mjøsmeldinga nylig. Dersom forskning spres ut over høgskolene, de statlige høgskolene får stadig nye professorater, og nye hovedfag som i sin tur danner grunnlag for nye doktorgradsstudier: Dette kan bli vel så problematisk som introduksjon av nye 'smale' universiteter.

I et land med fire millioner innbyggere er det grenser for hvor mange universiteter man kan drive før det får vesentlige følger for kvaliteten på den faglige produksjonen. Økt internasjonalisering av den norske universitets- og høgskolesektoren behøver ikke nødvendigvis innebære at man ukritisk kopierer inn egenskaper ved det anglo-amerikanske Akademia, trekk som muligvis ikke passer inn i den norske virkeligheten.

to