NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Eksperter
på samarbeid

Et nytt fag skal lære sivilingeniørstudenter kunsten å samarbeide.


Til neste år skal 350 studentgrupper på sivilingeniørstudiet bryne seg på problemstillinger fra den virkelige verden.

(ILLUSTRASJONSFOTO)

De har fått oppgaven å finne ut av hvordan tømme olje fra et skip som ligger på havbunnen. Morten fra Maskin tar ordet først. De andre i gruppa lytter. Marit på Elektro er uenig, men lar Morten snakke ferdig. Hun foreslår en annen framgangsmåte enn den Morten kom med. Lise, som går på Kjemi, er enig med Marit, men synes noe i Mortens forslag kan brukes likevel. Gunnar fra Marin har en idé som ligner Marits. En ivrig diskusjon følger. Et feedback-system utvikles, hvor alle er åpne for hverandre. De merker at de er avhengig av respons fra hverandre. En felles energi frigjøres. De befinner seg i et flow-team.

«- Vi vil tillate at
studentene kan bli
frustrerte.»

350 grupper

Oppgaven kunne like gjerne ha vært hvordan distribuering av energi og produksjon kan være kostnadseffektivt i et lokalsamfunn, eller hvordan man kan utvinne 10% mer olje fra Gullfakslandsbyen. Gruppa med Morten, Lise, Marit og Gunnar eksisterer ikke nå, men vil fra neste vårsemester eksistere i rundt 350 eksemplarer. Da vil 1300 sivilingeniørstudenter ta fatt på oppgaver som er hentet direkte fra næringsliv og andre eksterne oppdragsgivere. Faget heter «Eksperter i team» og er obligatorisk for alle sivilingeniørstudenter.

Alle fag

Problemorientert gruppearbeid og prosjektorganisert læring er ikke lenger forbeholdt medisin, arkitekt og produktdesign. Nå skal alle studentene på siv.ing.-studiet jobbe med prosess i team. Studentene skal utvikle holdninger og ferdigheter i det å samarbeide med andre studenter fra andre fagområder.

- Dette prosjektet inkluderer alle fagdisipliner. Også studenter fra fag som matematikk og teoretisk fysikk er med. Det er ikke blitt gjort noe lignende ting i et slikt omfang internasjonalt tidligere. Vi ligger helt i front, sier professor Christian Thaulow ved Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk.

I 1997 fikk han i oppdrag fra Gradsutvalget for sivilingeniør-utdanning å lede utviklingen av faget «Tverrfaglig prosjekt». Siden da har de kontaktet næringslivet for å få reelle problemstillinger som studentene kan jobbe med. De har også prøvd ut en rekke gruppeteam. Nå gjenstår det å få tak i ca. 100 studentassistenter og kurse de over 34 faglærerne som skal være veiledere i en helt ny undervisningsmetode.

- En veileder skal følge gruppa, men skal ikke sette premissene for hvordan studentene skal jobbe. Veilederen skal vise oppmerksomhet og interesse, men skal ikke forklare og fortelle hvordan det skal gjøres, sier Thaulow.

Aha-følelse

- Studentene skal oppøves i å gi tilbakemelding og oppmerksomhet, til å dele engasjement, kreativitet, følelser og meninger. Det er snakk om å lære en holdning, bli bevisst en læreprosess, sier Thaulow. Han påpeker at man ikke på forhånd kan diktere hvordan en gruppe skal fungere.

- Vi vil tillate at studentene kan bli frustrerte. At de skal bevege seg fra en optimistisk følelse til en opplevelse av et galt sammensatt team eller en opplevelse av at noen i gruppa gir sur tilbakemelding. Da får gruppa en utfordring og må diskutere konflikter og avklare mål på nytt. Dermed vil kanskje studentene få en aha-følelse, en opplevelse av å gå fra et kollektiv av individer til team med felles mål, sier Thaulow som har hatt hjelp fra blant andre psykolog Geirr Molde Jensen i utviklingen av faget.

- Målet er at studentene skal bli mer bevisst på hvordan de lærer ved å jobbe i team. Kanskje vil de også erfare at de viser varme og fellesskapsfølelse uten krav på noen eierrett, sier Thaulow.

Personlighetstype

Tre skjemaer vil følge gruppeprosjektet og gi studentene innsikt i hvordan en gruppe fungerer. «Mitt selvbilde» er et skjema som benyttes tidlig i gruppeprosessen. «Teamets utvikling» kommer når gruppa har vært sammen en tid, mens på det tredje skjemaet skal personlighetstypene til gruppa analyseres. Dette skal stimulere til økt innsikt i team-dynamikken. Det blir gitt en felles karakter til hele gruppa, hvor prosessen og selve samarbeidsevnene teller 25 prosent.

Etter et halvt år med 14 hele dager har Morten, Marit, Lise og Gunnar skrevet en rapport og kommet fram til en løsning med mini-u-båter som kan programmeres til å hente ut olje fra skroget av skipet. Men i tillegg til dette har de utvilsomt blitt bedre kjent med seg selv og sine medstudenter i gruppa. De vet forhåpentligvis mer om kunsten å samarbeide, og kanskje finner de ut at de skal starte en bedrift sammen.


KAREN ANNE OKSTAD