NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Dimensjonering

Det skjer mye i utdanningspolitikken for tiden! Mjøsutvalget har levert sine delinnstillinger om oppdragsvirksomhet og realkompetanse, og i forrige uke kom Storingsmelding nr. 36 Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning. Her slås det fast at det er et mål å opprettholde et høyt utdanningsnivå i Norge, til beste for så vel arbeids- og samfunnsliv som for den enkelte utdanningssøker. Den desentraliserte strukturen vi har i dag, skal opprettholdes, slik at det fortsatt kan tilbys et bredt studietilbud i alle deler av landet. I denne sammenheng gis klare signaler til universitetene: «Departementet ... må legge vekt på at det ikke skjer en overetablering av kapasitet på områder der det allerede er bygget opp fagmiljøer i distriktene». Slike målsettinger kan stå i motstrid til målene om å sette kvalitet i høysetet, men trenger ikke gjøre det. Uansett må de vel bare tas til etterretning.

Ett av de sentrale prinsippene som presenteres i meldingen, dreier seg om omstilling. Omstillingskravet reises overfor hele den statlige universitets- og høgskolesektoren. Institusjonene må være villige til å legge ned, eller i alle fall neddimensjonere, noen utdanningstilbud, for å bygge opp andre, eller skape nye. Departementet skisserer en utvikling med kortere «førstegangsutdanning», i kombinasjon med etter- og videreutdanning gjennom yrkeskarrieren. KUF vil gjerne ha en større bredde av studietilbud enn det vi har i dag. Ikke minst utgjør ulike kombinasjoner av IKT og fag interessante muligheter. Slike nye studietilbud skal imidlertid i stor grad finansieres ved omstilling. Nå er meldingen helt på det rene med at i institusjoner hvor lønnskostnadene utgjør størstedelen av budsjettene, er ikke raske omstillinger en helt enkel affære. Noen tiltak til hjelp i prosessen nevnes. For det første signaliseres en positiv vilje til å øke institusjonenes handlingsrom. Mulighet for tidsbegrenset tilsetting og seniorstipend nevnes også som virkemidler i omstillingssammenheng.

Dimensjoneringsmeldingen kan kritiseres for å konsentrere seg for sterkt om en enkelt side ved institusjonenes virksomhet, nemlig undervisningen. Universiteter og høgskoler er også forskningsinstitusjoner, men dette er tillagt liten vekt når dimensjoneringen diskuteres. Disse spørsmålene er imidlertid på trappene i andre sammenhenger. Departementets forskningsmelding skal foreligge i slutten av måneden, og etter hvert blir det også mer å høre fra Mjøsutvalget. Ja, det er i sannhet stor aktivitet i utdanningspolitikken for tiden!

Kathrine Skretting
prorektor