NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Flervalgseksamen bør prøves

I et innlegg i siste UA, «Tippekupong på eksamen- et skritt i feil retning!», går studentrepresentanter i kollegiet, Erling Paulsen og Glenn Steenberg, ut mot mitt og andre kollegers forslag om å prøve flervalgseksamen («multiple choice») ved NTNU. Siden «tippekupong» har en tvilsom klang, la meg presisere:

* Jeg snakker om å gjøre forsøk, gjerne slik at en viss del av studentene bruker nåværende system. Det er altså ikke fra min side ment at man skal hoppe over på noe slikt i stor skala uten å ha evaluert det skikkelig først.

* Dette kan, slik jeg ser det, bare tenkes som en mulig eksamensform i noen av de teknologiske og matematiske fag, ikke estetiske fag, samfunnsfag, humaniora.

* Det må ikke innføres mot studentenes vilje.

Jeg holder fast ved mange mulige fordeler med dette: For det første, frigjøring av ressurser og personale til bedre undervisning (jeg forutsetter da at slike frigjorte midler ikke inndras!). Dette gir mulighet for grundigere oppfølging og evaluering av laboratoriearbeid og gruppearbeid i løpet av semesteret.

Studentene får sensuren på eksamensdagen. Siden den er «uberørt av menneskehender», kan studentene være sikre på at man unngår vilkårlighet grunnet bestemte faglæreres og sensorers måte å vurdere besvarelser på.

Det blir mye enklere å arrangere kontinuasjonseksamener, og de kan avholdes oftere, kanskje til og med etter studenten(e)s behov. Dette forutsetter at man i hvert fag har en database mange hundre spørsmål, slik at man enkelt og «halvautomatisk» kan lage en ny eksamen i faget. Slik databaser kan i dag bygges opp gjennom Internett-basert samarbeid mellom faglærere ved flere Universiteter.

Videre kan man tenke seg at flervalgsprøver kan gi en alternativ måte å komme inn på lukkede studier på, gjennom bestått opptaksprøve, i stedet for å ta fag på (private) gymnas om igjen - en sløsing med samfunnsmessige ressurser. Dermed vil også de lukkede studier få et nytt tilfang av sterkt motiverte voksne studenter med en annen bakgrunn, noe som er bra både for NTNU, studentmiljøet og det øvrige samfunn.

Forøvrig er jeg ikke et sekund i tvil om at jeg i mitt eget fag kan lage en flervalgsprøve som evaluerer studentenes kompetanse i faget like presist og rettferdig som gjennom den nåværende eksamensformen. De som tror at det blir lettere å å trikse til seg en god karakter ved flervalgseksamen - gjennom skippertak, pugging eller tipping - vil bli skuffet.

Trond Andresen