Program for tverrfaglig forskning:
Hard konkurranse - høy kvalitet

Under ti prosent av søkerne til NTNUs program for tverrfaglig forskning passerte nåløyet ved første tildeling.
Oppslutningen har vært svært god.

Det sentrale forskningsutvalg, SFU, offentliggjorde nylig prosjektene som er tilgodesett med tverrfaglige forskningsmidler i denne runden. Ny tildeling vil bli foretatt om et halvår.

- Vi er svært godt fornøyd med den faglige kvaliteten på prosjektene som har fått tildeling, sier professor Ragnhild Lund, leder for utvalget. Professor Lund forteller at SFO mottok i alt 128 søknader, fra 62 ulike institutt. Det er totalt 68 institutter ved NTNU. Dette vitner om meget bred oppslutning, sier hun. Samtlige fakulteter, inkludert Vitenskapsmuseet og Musikkonservatoriet, er representert på søkerlista.

- Derfor er også innvilgningsprosenten blitt forholdsvis lav, faktisk lavere enn hva som er vanlig når NFR deler ut forskningsmidler, sier hun.

Ved tildeling la man vekt på tre ulike kriterier: Krav til kvalitet; tverrfaglig bredde; og at prosjektet hadde potensial til å fremme nye samarbeidsrelasjoner.

- Vi hadde ingen sementerte forhåndsoppfatninger av hva tverrfaglighet skulle eller burde være. Etter hvert som søknadene strømmet inn, så vi at de fordelte seg i tre hovedgrupper, sier professor Lund.

De tre gruppene er for det første tverrfaglighet som arbeidsform; nye arenaer for samarbeid etableres. Den neste gruppen er at man samler seg om en felles problemstilling, som så belyses fra en rekke synsvinkler: en slags flerfaglighet. Den siste er at man samler seg om å skaffe til veie ny viten gjennom integrert og tett samarbeid.

- Det har vært hyggelig å registrere at vi har lyktes med å lokke fram, ikke bare juniorforskere, stipendiater og andre, men også seniorforskerne ved universitetet. Jeg tror at etablerte vitenskapsfolk, som ikke lenger har et akademisk renommé de føler de må forsvare for enhver pris, føler seg kallet til å prøve noe nytt, prøve nye samarbeidsrelasjoner, sier professor Ragnhild Lund.
 

 

Igangsatte prosjekter i 1998 og prosjekter med tilsagn om støtte i 1999

Programområder:

* Bærekraftig produksjon og forbruk

* Infrastruktur og livs-kvalitet

* Teknologi, kunst og kulturendring

* Informasjon, kommunikasjon og kompetanse

Område:

Bærekraftig produksjon og forbruk

Nettverk for bærekraftig energi ved NTNU-SINTEF-Energiforum

Prosjektleder: Professor Øyvind Aschehoug, Institutt for bygningsteknologi.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for bygg- og anleggsteknikk, Institutt for konstruksjonsteknikk, Institutt for elkraftteknikk, Institutt for fysikk, Institutt for uorganisk kjemi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Senter for teknologi og samfunn, Senter for miljø og utvikling, Institutt for teknisk elektrokjemi, Institutt for termisk energi og vannkraft, Institutt for klima- og kuldeteknikk, SINTEF energiforskning, SINTEF Bygg og miljøteknikk.

Tildeling i 1998: kr 100 000 (Nettverksprosjekt)

Biodiversity conservation and sustainable forest use in upland Madagascar

Prosjektleder: Førsteamanuen-sis Mary Edwards, Geografisk institutt.

Andre involverte fagmiljø: Botanisk institutt, Senter for miljø og utvikling.

Tildeling i 1998: kr 150 000 (Forskningsprosjekt)

Verdiskaping basert på marine ressurser

Prosjektleder: Professor Anders Endal, Institutt for marin prosjektering.

Andre involverte fagmiljø: Trondheim biologiske stasjon, Historisk institutt, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt for statsvitenskap, Institutt for klima- og kuldeteknikk, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Botanisk institutt, Institutt for konstruksjonsteknikk.

Tildeling i 1998: kr 200 000 (Nettverksprosjekt)

Bærekraftig landbruk ved hjelp av økologisk dyrkede genmodifiserte planter?

Prosjektleder: Professor Tor-Henning Iversen, Botanisk institutt.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Filosofisk institutt, Senter for bygdeforskning, Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk, Senter for miljø og utvikling.

Tildeling i 1998: kr 200 000 (Forprosjekt)

A comparative analysis of functions within different fields based on the concept of industrial ecology

Prosjektleder: Marina M. Keitsch, Senter for miljø og utvikling.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Filosofisk institutt, Institutt for termisk energi og vannkraft, Botanisk institutt, Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk.

Tildeling i 1998: kr 150 000 (Forskningsprosjekt)

Etablering av «Industriell økologi FORUM»

Prosjektleder: Professor Rolf Marstrander.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for termisk energi og vannkraft, Institutt for Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Senter for miljø og utvikling, Institutt for vassbygging, Psykologisk institutt, Maskin-konstruksjon og materialteknikk, Botanisk institutt.

Tildeling i 1998: kr 100 000 (Nettverksprosjekt)

Område:

Infrastruktur og livskvalitet

Barns skolemiljø

Prosjektleder: Professor Sten Olaf Hanssen, Institutt for klima og kuldeteknikk.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for bygningsteknologi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Pedagogisk institutt, Institutt for farmakologi og toksikologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Tildeling i 1998: kr 230 000 (Forskningsprosjekt)

Frihet, restriksjoner og livskvalitet for barn og unge

Prosjektleder: Førsteamanuen-sis Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Norsk senter for barneforskning, Institutt for samferdselsteknikk, Senter for teknologi og samfunn, Idrettsvitenskapelig institutt, Psykologisk institutt, Program for sosialt arbeid, Pedagogisk institutt, Institutt for klima og kuldeteknikk.

Tildeling i 1998: kr 300 000 (Forskningsprosjekt)

Gjenreising og utvikling etter krig og katastrofer

Prosjektleder: Prosjektleder Hans Skotte, Institutt for by- og regionplanlegging.

Andre involverte fagmiljø: Geografisk institutt, Institutt for religionsvitenskap.

Tildeling i 1998: kr 90 000 (Forprosjekt)

Informasjonskoding og funksjonell organisering i populasjoner av nerveceller

Prosjektleder: Førsteamanuen-sis Edvard Moser, Psykologisk institutt.

Andre involverte fagmiljø: Fysisk institutt, Zoologisk institutt, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Idrettsvitenskapelig institutt.

Tildeling i 1998: kr 180 000 (Nettverksprosjekt)

Muskel- og sympatikusaktivering i søvn og våkenhet: betydning for akutte og

kroniske smertetilstander

Prosjektleder: Professor Rolf Westgaard, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for kliniske nevrofag, Psykologisk institutt.

Tildeling i 1998: kr 160 000 (Forskningsprosjekt)

Development, validation and reliability testing of an instrument for the testing of sensory integration and hemispheric competence

Prosjektleder: Professor H.T.A. Whiting, Idrettsvitenskapelig institutt.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for teknisk kybernetikk, Psykologisk institutt, Barneklinikken v/RiT, Trond-sletten Habiliteringssenter Trondheim, Division de Neuro-psychologie ? Université de Lausanne.

Avsatt for 1999: kr 450 000 (Forskningsprosjekt)

Imagining the body

Prosjektleder: Professor Nora Ahlberg, Institutt for religions- vitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Psykososialt senter for flyktninger, Institutt for by- og regionplanlegging.

Tildeling i 1998: kr 30 000 (Forprosjekt)

Område:

Informasjon, kommunikasjon og kompetanse

Bærbart kontrollrom

Prosjektleder: Professor Tor Onshus, Institutt for teknisk kybernetikk.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for teleteknikk, Psykologisk institutt, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Tildeling i 1998: kr 400 000 (Forskningsprosjekt)

KVALIS. Økt kvalitet til IKT-systemer for sykehus

Prosjektleder: Professor Reidar Conradi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Nevrologisk avdeling (DMF), Program for sosialt arbeid, Kompetansesenter for IT i helsevesenet.

Tildeling i 1998: kr 100 000 (Forprosjekt)

Infrastruktur for norsk språkteknologi

Prosjektleder: Førsteamanu-ensis Magne H. Johnsen, Institutt for teleteknikk.

Andre involverte fagmiljø: Lingvistisk institutt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Tildeling i 1998: kr 100 000 (Forprosjekt)

IKT@BABEL

Prosjektleder: Professor Ole Ivar Sivertsen, Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk og Professor Lars Evensen, Institutt for anvendt språkvitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for kontruksjonsteknikk, Pedagogisk institutt.

Prosjektet er åpent også for deltakelse fra andre miljø.

Tildeling i 1998: kr 200 000 (Nettverksprosjekt)

Område:

Teknologi, kunst og kulturendring

Paraplyprosjekt:

Konstruksjon og variasjon

Improvisasjon

i tverrfaglig lys

Prosjektleder: Førsteamanuen-sis Bjørn Alterhaug, Musikkvi-tenskapelig institutt.

Andre involverte fagmiljø: Pedagogisk institutt, Psykolo-gisk institutt, Musikkonservato-riet, Musikkvetenskap ? Uni-versitetet i Uppsala, Ethnomu-sicology ? Nortwestern Universi-ty of Chicago.

Avsatt for 1999: kr 465 000 (Forskningsprosjekt)

Improvisasjon i design og musikk

Prosjektleder: Stipendiat Erik Lerdahl, Institutt for produktdesign.

Andre involverte fagmiljø: Musikkvitenskapelig institutt.

Avsatt for 1999: kr 200 000 (Forskningsprosjekt)

Rytmiske bevegelser og bevegelige rytmer

Prosjektleder: Høgskolelektor Carl H. Waadeland, Musikkon-servatoriet.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for teleteknikk, Musikkvitenskapelig institutt.

Tildeling i 1998: kr 125 000 (Forskningsprosjekt)

Menneske - tekst - lek -
maskin. En undersøkelse av kyberrommet som sosial arena.

Prosjektleder: Professor Bjørn Sørenssen, Institutt for kunst og medievitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Psykologisk institutt, Institutt for kunst- og medievitenskap, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Institutt for byggekunst.

Tildeling i 1998: kr 150 000 (Forskningsprosjekt)

Paraplyprosjekt: Ting og tanke

Vegen: en konstruksjon av meninger og materielle ting

Prosjektleder: Førsteamanuen-sis Per Østby, Historisk institutt.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for veg og jernbanebygging.

Tildeling i 1998: kr 135 000 (Forskningsprosjekt)

Paraplyprosjekt: Kroppen som arena

Kroppen i bevegelse i kulturelle, naturlige og simulerte omgivelser

Prosjektleder: Førsteamanuen-sis Jørn Hokland, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Psykologisk institutt, Idrettsvi-tenskapelig institutt, Filosofisk institutt, Institutt for kunst- og medievitenskap, Musikkviten-skapelig institutt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.

Tildeling i 1998: kr 120 000 (Forskningsprosjekt)

Kroppen som representasjon

Prosjektleder: Professor Erik Østerud, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Tildeling i 1998: kr 30 000 (Forskningsprosjekt)

Mellom legekunst og teknologisk vitenskap: Kultivering og barbarisering i norsk medisin 1850-2000

Prosjektleder: Professor Mikael Hård, Senter for teknologi og samfunn.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Senter for teknologi og samfunn, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.

Tildeling i 1998: kr. 50 000 (Forskningsprosjekt)

Medisin og litteratur.

Naturvitenskap i brytning med narrativ teori

Prosjektleder: Professor Petter Aaslestad, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Senter for teknologi og samfunn.

Tildeling i 1998: kr 60 000 (Forskningsprosjekt)

Merete Lie, Senter for kvinneforskning vil koordinere prosjektene:

Teknologi som kunst ? møte mellom det feminine og maskuline

Prosjektleder: Førsteamanuen-sis Merete Lie, Senter for kvinneforskning.

Andre involverte fagmiljø: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Musikkonservatoriet, Kunst-akademiet, Institutt for kunst- og medievitenskap.

Tildeling i 1998: kr 60 000 (Nettverksprosjekt)

Maskinens estetikk

Prosjektleder: Stipendiat John Brumo, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.

Tildeling i 1998: kr 75 000 (Nettverks-/forskningsprosjekt)

Art and Architecture in the Expanded Field

Prosjektleder: Førsteamanuen-sis Helga Stave Tvinnereim, Institutt for kunst- og medievitenskap.

Andre involverte fagmiljø: Kunstakademiet, Institutt for form og farge.

Tildeling i 1998: kr 150 000 (Nettverksprosjekt)

Frihet, arbeid og fritid

Prosjektleder: Forsker May Thorseth, Filosofisk institutt.

Andre involverte fagmiljø: SINTEF Teknologiledelse.

Tildeling i 1998: kr 80 000 (Nettverksprosjekt)forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt