- Ufin behandling av Student-TV

Student-TV mister den økonomiske støtten fra Studentsamskipnaden i Trøndelag (SiT).
- De har behandlet oss ufint, hevder avtroppende redaktør i Student-TV, Andreas Heimdal.

Mens Velferdstingets leder Tiril Thompson varsler at en undersøkelse om Student-TVs eventuelle popularitet vil bli gjennomført til høsten.

SiT vedtok den sjuende mai i år å si opp den såkalte media-stud-avtalen med Samfundet. Denne avtalen sikrer økonomisk støtte til de tre studentmediene Under Dusken, Studentradioen og Student-TV. Etter at avtalen er reforhandlet, vil etter planen Student-TV utelates. Dette vil innebære kroken på døra for den lille fjernsynsstasjonen. Avtrop-pende redaktør Andreas Heimdal er naturlig nok svært skuffet. I tillegg til at han mener SiT har fattet et dårlig og studentfiendlig vedtak, har selve vedtaksprosessen vært preget av uforpliktende synsing og manglende profesjonalitet.

Ingen argumenter

- Man kan trygt kalle saksgangen fra Velferdstinget og SiTs side for ufin. De har anført mot oss at vi angivelig skulle mangle tilstrekkelig oppslutning. Én ting er at de har overlatt oss å bevise at dette ikke er tilfelle: her burde bevisbyrden vært hos dem. Et annet forhold er at de ikke har maktet å konkretisere hvor en eventuell nedre grense for tilfredsstillende oppslutning burde ligge, sier Heimdal.

Velferdstinget anførte ingen argumenter for hvorfor avtalen ble sagt opp i selve vedtaket, men medlemmer har på møter satt spørsmålstegn ved oppslutning, såvel som kvalitet. Men på et fire timer langt møte i Velferdstinget i november i fjor maktet man, ifølge Heimdal, ikke å samle seg om en felles konkretisering av kravene til Student-TVs oppslutning.

- De kutter støtten til oss uten å fortelle hva som må til for at de skal være fornøyde med oss, sier Heimdal.

- Men vi skulle gjerne sett at det ble gjennomført en profesjonell seerundersøkelse. Slike studier er imidlertid dyre, og vi har ikke råd til å bekoste en slik, sier han.

Blir brukt

En hjemmesnekret meningsmåling som Student-TVs egne frivillige fikk gjort i samarbeid med Studentradioen, bærer bud om respektabel oppslutning fra studentenes side. Spørreskjemaet ble distribuert til samtlige av Studentsamskipnadens studentboliger. Av 2700 mulige, svarte 414 - vel 15 prosent. Av undersøkelsen framgår det at 34 pr  osent hadde sett på Student-TV minst én gang de siste seks ukene. Et sted mellom fem og tolv prosent svarte at de så på hver sending.

- Til sammenlikning har NRK Dagsrevyen en oppslutning på rundt 30 prosent, sier Andreas Heimdal.

Han mener dette viser at Student-TV blir brukt av dem som utgjør nedslagsfeltet: Stu-denter i Trondheim. På tross av at man sliter med vanskelige arbeidsvilkår. Heimdal ramser dem opp: Sendetida er blitt flyttet til ukurante søndag klokka 13.00; Samfundet har ikke kunnet skaffe til veie skikkelige lokaler; nåværende lokaler skal selges til SiT og det er uvisst om man får bli værende der.

- Studentene har sagt tydelig fra om at de ønsker oss, og vi har ikke tenkt å gi opp kampen for fortsatt eksistens, sier Andreas Heimdal.

- Velferdstinget mente at det ikke var riktig å spesifisere krav av den typen du refererer til.

Slik svarer Velferdstingets leder Tiril Thompson på Universi-tetsavisas interpellasjon om hva som er nedre grense for akseptert oppslutning om Student-TV.

Lager egen undersøkelse

- Men da blir det vanskelig for Heimdal og hans folk å vurdere hva som må til for at dere skal være villige til å gi fortsatt støtte?

- Vi ønsker ikke å uttale oss om kvaliteten på Student-TV. Det som har vært avgjørende for oss, er studentenes egen oppslutning.

-Konkret: Dersom ti prosent av studentene i Trondheim ser på Student-TV daglig, er det godt nok for Velferdstinget?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi vil få gjennomført en større undersøkelse til høsten, i regi av SiT, hvor vi forhåpentligvis får svar på disse spørsmålene. Den studien som Student-TV selv gjennomførte, synes vi er for dårlig. Blant annet inneholdt den ledende spørsmål.

- Og etter høstens spørre-
undersøkelse vil dere ta endelig stilling til om Student-TV skal få fortsatt støtte?

- Det er riktig.

Hva mener du personlig om Student-TV?

- Som leder for Velferdstinget syns jeg ikke det er riktig å gi uttrykk for noen mening om det.

TORE OKSHOLEN
FOTO: LARS KR. IVERSEN


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt