NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
En bedre by for studentene!

I en kronikk i Universitetsavisa etterlyser Venstres Monica Rolfsen en helhetlig og god studentpolitikk for Trondheim. Det er svært positivt at Rolfsen tar opp studentenes velferd og kår i byen vår. Og hun har helt rett i at Trondheim mangler en god og helhetlig studentpolitikk.

Men når hun samtidig sier at «ordet student sannsynligvis aldri har vært nevnt innenfor bystyresalen», er det grunn til å reagere. De siste årene har Arbeiderpartiet gang på gang tatt opp studentenes sak i bystyret. Da Arbeiderpartiet i budsjettet foreslo at studenter skulle ha rett til å motta samme hjelp fra sosialkontoret som andre innbyggere i Trondheim, stemte faktisk Venstre imot. Da Arbeiderpartiet i budsjettet foreslo sterkere satsing på barnehager, spesielt småbarnsplasser, stemte Venstre også imot. Slik kunne jeg ha fortsatt.

Det finnes sikkert argument for hvorfor Venstre stemte imot disse sakene. Men når Venstres kandidat går ut og hevder at årsaken til at byens ikke tar godt nok vare på sine studenter, er manglende engasjement fra politisk hold, er det rett og slett usant.

Arbeiderpartiet, og flere andre partier, har utrettelig stått opp for studentene i Bystyret.

Allikevel er det selvfølgelig svært postivt at Venstre nå kommer etter, og ser nødvendigheten av en god studentpolitikk i Trondheim.

Arbeiderpartiet vil derfor invitere Venstre og andre partier til et konstruktivt samarbeid for å få satt studentpolitikk på dagsorden. Og vi håper det kun er en tilfeldighet at Venstres plutselige engasjement i denne saken kommer nå, like foran en valgkamp.

På vei inn i et nytt årtusen er kunnskapssamfunnet er realitet. Trondheims plass i et globalisert marked setter store krav. Vi vet vi ikke kan konkurere med de nyindustrialiserte landene når det gjelder billig arbeidskraft. Men vi kan konkurere på kvalitet og kunnskap.

Det krever betydelig satsing på utdanning i Norge, slik vi har gjort gjennom de siste årenes store reformer i grunnskolen og videregående skole, og gjennom en sterk statelig satsing på høyere utdanning. Her er det ennå store mangler, både økonomisk og samordningemessig. Men vi er på rett vei.

For Trondheim er utfordringen overfor studentene klar: Hvordan skaper vi et tilbud til byens studenter som får dem til å bosette seg i Trondheim for godt, slik at byen kan nyte godt av denne kunnskapskapitalen. Arbeiderpartiet har foreslått likebehandling av studenter, blant annet når det gjelder sosialhjelp. Vi skal bekjempe diskrimineringen av studenter. Og vi vil ta vare på byens studenter; bedre kollektivtransporten; sikre et godt kulturtilbud og et variert uteliv; få full barnehagedekning; og sist men ikke minst bringe studentene inn i varmen - ta dem med der beslutninger fattes.

At en gruppe på over 25 tusen mennesker i byen vår har så liten medinnflytelse og makt, er et paradoks. Derfor bør det bygges samarbeidsorganer mellom kommunen og studentorganene. Dessuten vil Trondheim Arbeiderparti fortsette og arbeide for at studenter kan få stemmerett i Trondheim når de bor og studerer her.

I slutten av april avholdt Arbeiderpartiet i Trondheim et samråd om studentvelferd. Blant deltakerne var representanter fra Studenttinget ved NTNU, Studentparlamentet ved HiST, Velferdstinget, Studentsamskibnaden og Studentersamfunnet. Signalene var klare og entydige: Trondheim trenger en bedre studentpolitikk. Det skal de få - med Arbeiderpartiet! 

Rune Olsø (A),
Bystyremedlem.