NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Trondheim trenger 
en studentpolitikk! 

I Universitetsavisa 22. april tilkjennegir Paal Skipnes fra Nordisk Energi-Forum sterk uenighet i at Trondheim trenger en studentpolitikk, slik jeg har hevdet i «Synspunkt»-spalten. Under overskriften «Vinstre vingler videre» hevder Skipnes at storparten av våre studenter slett ikke er opptatt av politikk, men av å komme seg gjennom studiet med best mulig resultat. 

Skipnes har sikkert rett i det beklagelige faktum at studenter flest ikke interesserer seg for politikk. Et lite poeng han har mistet på veien, er at dette overhodet ikke var tema for min kronikk. Jeg etterlyste ikke engasjement fra studentene, det har representanter fra politiske partier ikke noe med å kritisere. Det jeg derimot gjorde, var å oppfordre Trondheim kommune til å utrede en politikk som tar høyde for at Trondheim er Norges ledende studentby. Hittil har byens 25 000 studenter vært et ikke-tema for byens folkevalgte. Venstre fikk gjennomslag for dette i en interpellasjon i bystyret før påske. Viktige studenttema som billige boliger, kollektivtrafikk og mer helhetlig kulturtilbud skal nå utredes. Som kontrast til Skipnes' reaksjon, er ideen møtt med trampeklapp fra studentene selv. I tillegg til svarartikler i Adresseavisen og Under Dusken, har jeg mottatt en rekke positive henvendelser fra nåværende og tidligere studenter på at Trondheimspolitikere endelig tar studentene på alvor. 

Skipnes kommer ellers med en serie merkelige og ubegrunnede utfall i sin kommentar. At det å etterlyse en studentpolitikk karakteriseres som å «vingle», savner en begrunnelse. Videre er han sterkt kritisk til min beskrivelse av epokeskiftet fra industrisamfunnet til informasjonssamfunnet. Her er han på kollisjonskurs med samtlige partier som er representert på Stortinget. Enkelte av disse partiene er så opptatt av dette at de er villige til å bruke milliarder av skattebetalernes penger til å la visse skipsredere «bringe Norge inn i informasjonsalderen». Men Skipnes har misforstått grovt dersom han tror kunnskapsbedrifter representerer en motsetning til det han kaller «realproduktproduserende» industri. Skillepunktet er at næringslivet i informasjonssamfunnet har kunnskap, ideer og informasjon som sitt fremste konkurransefortrinn, og ikke maskiner, utstyr eller billig energi. 

Avslutningsvis hevder Skipnes at subsidier er «kjent venstrepolitikk». Heller ikke dette begrunnes, men for å ta et eksempel er vi av de få partier som vil slutte å subsidiere kraftkrevende og forurensende industri. 

 
Monica Rolfsen 
Venstres 2. kandidat ved kommunevalget i Trondheim