NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Tippekupong på eksamen - et skritt i feil retning! 

I siste nummer av Under Dusken foreslår Trond Andresen, Jens G. Balchen og Lars O. Svaasand at avkrysningsskjemaer skal erstatte den tradisjonelle eksamenen. Det er ingen tvil om at utgiftene rundt eksamen er store, noe som er problematisk, men å reduserere eksamen til en tippekupong er ikke løsningen. Andresen og gjengen ser på eksamen som et problem som de ønsker å minimere med tanke på arbeidsinnsats fra de vitenskapeliges side. Pengene de sparer, vil de bruke på studiekvalitet. God og relevant evaluering er også studiekvalitet. Det er viktig å se helheten. Undervisning og evaluering er ikke to forskjellige ting. Begge deler bør skje med det for øyet å gjøre studentene best mulig rustet før de skal ut i arbeidslivet. 

Det vi trenger i dag, er derfor eksamener som tester studentene på en måte som er relevant nettopp i forhold til utfordringene og oppgavene som venter dem. Da er et avkrysningsskjema, med enten rett eller galt, et skritt i feil retning. Med en tippekupong blir man testet i ens evne til å pugge og overhodet ikke i ens evne til å se sammenhenger, trekke konklusjoner som ikke står i læreboka og i å skille relevant fra ikke relevant informasjon. Siv.ing-studiet har blitt kritisert for at studentene ikke får nok trening i å formulere seg skriftlig. Da er det litt absurd å gå over til en eksamen hvor det er snakk om å sette kryss i rett rute. 

Vi ønsker at NTNU i større grad skal gå vekk fra ordinær eksamen og over til hjemmeeksamener eller prosjektoppgaver utført i grupper. Noe av kritikken mot slike eksamensformer har vært frykten for juks, at noen på gruppa skal bli gratispassasjerer og at studentene bare lærer en liten del av fagets pensum. Her kan Andresens tippekupong komme inn som kvalitetssikring. Hvis det kreves at studentene består en slik test i tillegg til prosjektoppgaven, sikrer vi at alle studentene har de nødvendige kunnskaper i hele pensum. 

Vi håper at NTNUs undervisningsstrategi-utvalg tar med seg våre tanker i sitt videre arbeid. 

Erling Paulsen og 
Glenn Steenberg 
studentrepresentanter i Kollegiet