NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ledelsen har ordet

Emil Spjøtvoll

Universitetsavisa

På siste kollegiemøte var det to saker Kollegiet brukte mye tid på. Den ene var valg av fem tematiske satsingsområder for NTNU med fokusering på hovedtemaer og faglige spissinger innenfor disse. Vedtaket vil ha avgjørende betydning for den videre faglige utvikling av NTNU. Den andre saken gjaldt en stadfesting og presisering av Universitetsavisas oppgave ved NTNU. Den siste saken var den som fikk medieoppmerksomhet både før, under og etter kollegiemøtet. Under behandlingen av de tematiske satsingsområdene så vi ingen fra mediene, aviser eller andre.

I mediene har debatten rundt Universitetsavisa primært dreidd seg om pressens redaktørplakat kan ligge til grunn for avisas virksomhet når informasjonsdirektøren er ansvarlig redaktør. Det gjelder spesielt om avisa som sådan vil kunne hevde egne meninger. Informasjonsdirektøren er jo underlagt universitetsdirektøren, og kan vanskelig selv i avisa hevde meninger som går på tvers av universitetets vedtatte politikk. Men det hindrer ikke at avisa skal være et organ for meningsutveksling og fri debatt. Det går også frem av formålet med Universitetsavisa, og det må være det styrende, gitt ved retningslinjene vedtatt i 1997. Oppsummert har avisa to hovedformål:

* informere både innad og utad om NTNUs virksomhet

* være et organ for universitetsrelatert stoff og debatt

Dette er viktige oppgaver som må ivaretas for å utvikle NTNU, både internt og i forhold til omgivelsene. Kunnskap om NTNUs virksomhet er nødvendig som grunnlag for å diskutere og videreutvikle NTNU som institusjon og skape en fellesskapsfølelse rundt vår virksomhet. Vi må vite hva NTNU gjør og hva NTNU skaper. Vi vet også at NTNU har mange lesere utenfor universitetet, ikke minst blant politikere og kolleger andre steder. Overfor dem er det viktig å gi et mest mulig fullstendig bilde av hva vi står for.

Den interne debatten er nødvendig av flere grunner. Internt bidrar den til å få frem fakta, holdninger og synspunkter som er viktige når Kollegiet og styrende organer skal velge fremtidig kurs. Debatten kan også sette generelle universitetspolitiske eller organisatoriske tema på dagsorden, som kan påvirke den nasjonale tenkning og politikk. Denne debatten må føres av universitetets ansatte. Det er de som besitter kompetanse og kunnskaper om universitetets virksomhet. Redaktøren av Universitetsavisa sin oppgave er å stimulere til slik debatt, ikke selv å være en aktør.

I et levende universitet med mange skriveføre, kunnskapsrike og debattglade folk kan jeg ikke se at det skulle være vanskelig å leve etter de mål som hele tiden har vært satt for Universitetsavisa. Å tro at dette ikke er mulig, er å mistro oss selv.