NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Debatt

Diskriminerende opptaksregler for
utenlandske dr. studenter ved NTNU

Norge er internasjonalt forpliktet gjennom UNESCOs «Konvensjon mot diskriminering i undervisning» (1960) til å rette opp lover, reglementer og rutiner som virker diskriminerende. «Handlingsplan mot rasisme og diskriminering 1998-2001» (oppfølging av stortingsmelding nr. 17 (1996-97) appellerer implisitt til innsats mot rasisme og diskriminering. Rektor Emil Spjøtvoll har oppfordret i 1996 en gruppe personer til å gjøre universiteter og dermed også NTNU til en antirasistisk sone. Norge har ratifisert Europarådets «Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen» (Lisboa-avtalen), som trådte i kraft den 1. juni 1999. Et fundamentalt prinsipp i UNESCO- og Europarådskonvensjonen er at opptak til studier ikke kan nektes pga. nasjonalitet.

NTNU-forskrifter

NTNU har regler som er diskriminerende. I «Forskrift om utfyllende regler for gradene dr. ing og dr. scient» («dr. forskriftene»1.1.00) står under opptak: «Søkere med utenlandsk (ikke-nordisk) statsborgerskap skal dokumentere godkjent eksamen/test i engelsk», (dr. forskriftene §2.1). Engelskkunnskaper betinges dermed av statsborgerskap: Er du norsk kan du engelsk, er du svensk kan du engelsk, er du finsk kan du engelsk, er du islandsk kan du engelsk, er du inuit kan du engelsk. NTNU setter et nordisk pass lik med >=500 scores i TOEFL og >=5.0 i IELTS. «Dr. forskriftene» krever dermed ingen bevis på engelskkunnskapene, pass er godt nok. Studier ved NTNU er ellers på alle nivåer avhengig av kunnskap som kan dokumenteres med eksamenspapirer. For nordiske søkere til dr. studier er et dokument (pass) bevis for spesifikke kunnskaper som på ingen måte er relatert til utdanning. Dette er absurd:

En norsk student med skoleutdanning og diplomeksamen fra Tyskland trenger ikke å påvise engelskkunnskaper for opptak til dr. studier ved NTNU. En tysk student som har gjennomført samme utdanning og kanskje har vært på samme skole og på samme universitet som sin norsk kollega, må påvise engelskkunnskaper hvis han vil ta dr. graden ved NTNU.

En sivilingeniør fra TU-Delft har de samme rettigheter som en NTNU-student i norsk arbeidsliv. Hvis begge studenter søker om opptak til dr. ing studiet, blir søknaden ikke evaluert likt.

En sveitsisk diplomingeniør fra ETH Zürich og en norsk diplomingeniør fra ETH Zürich får sin diplomeksamen generelt godkjent i Norge. Hvis de søker om opptak til dr. ing studier ved NTNU så må den sveitsiske ingeniøren påvise engelskkunnskaper, noe den norske ikke må, selv om de har samme diplom.

Citizenship

Søkere for opptak til dr. studiet, med pass fra engelsktalende land, trenger ikke å dokumentere engelskkunnskaper. Studenter fra USA, England og Australia er språklig sett likestilt søkere med pass fra «nordisk»-talende land. Dette innebærer at en «american citizen» ikke trenger en TOEFL eller IELTS fordi et amerikansk pass, i likhet med et norsk pass, tilsvarer TOEFL >=500 nivå.

USA har en rett til statsborgerskap som er basert på «ius soli». Dette betyr at alle som er født i USA er amerikanere, uansett om de har bodd der eller om de har gått på skole der. Barn av turister, av legale og illegale innvandre, og alle andre som tilfeldigvis er født i Statene, får et amerikansk pass. Disse barna er kanskje oppvokst i land hvor engelsk ikke har stor betydning i skolen. Men disse «tilfeldige» amerikanere kunne likevel ta doktorgraden ved NTNU uten å skjønne ett eneste ord engelsk. «Tilfeldige» australske og kanadiske studenter trenger heller ikke å skjønne engelsk hvis de søker om opptak til dr. studier ved NTNU.

Hensikt?

Det amerikanske statsborgerskapsystemet er kjent ved NTNU pga. de mange ansatte som tar et friår i USA. At et pass ikke er et kunnskapsbevis, burde også være allment kjent ved en akademisk institusjon som NTNU. Diskriminerende forskrifter angående statsborgerskap har i hvert fall eksistert ved NTH siden 1993 og har blitt anvendt rutinemessig av mange saksbehandlere i administrasjon og akademia. De nye, reviderte «dr. forskriftene» for NTNU har vært til høringsutkast på alle administrative nivåer og fagmiljøer og har vært gransket av NTNUs jurister, åpenbart uten at det kom innvendinger. Det er derfor grunnlag for å anta at «pass = kunnskaps-artikkelen» er kommet bevisst in i «dr. forskrifter».

Diskriminerende regler er i strid med norsk lov og derfor har §2.1 «dr. forskriftene» ingen betydning. Anvendelse av §2.1 «dr. forskriftene» bør derfor utsettes umiddelbart. Konsekvensen må være at ingen utenlandske søkere for opptak til dr. ing eller dr. scient. studier trenger å bevise at de har engelskkunnskaper så lenge nordiske søkere ikke trenger det. Det kan også reises spørsmål om studenter har krav på finansiell erstatning for unødvendig gjennomførelse av TOEFL.

«Dr. forskriftene» setter dessuten ansatte ved NTNU i et dilemma. Skal de følge NTNUs reglement eller skal de følge norsk lov- Lojalitetskonflikter er garantert.

Engelsk?

Hvorfor skal opptak til dr. ing. og dr. scient. studier egentlig betinges av engelskkunnskaper?

I følge Lisboa-avtalen kan NTNU kreve tilleggskvalifikasjoner for søkere til dr. studiet hvis det foreligger «en vesentlig og relevant forskjell» mellom den utenlandske og den norske akademisk graden som gir adgang til dr. studiet. Det er NTNU som må påvise at det finnes en betydelig forskjell mellom utenlandsk utdanning og utdanning ved NTNU. Kunnskaper i nasjonalspråk og i andre språk kan kreves hvis dette er viktig for gjennomførelsen av dr. studiet. TOEFL eller IELTS kan ikke ansees som relevant for dr. studiet ved NTNU. Undervisningsspråk for dr. studier ved NTNU er stort sett norsk. Selvfølgelig er gode språkkunnskaper i engelsk nødvendig for dr. studier. Nesten all litteratur for naturvitenskapelige og tekniske fag er på engelsk. Dette gjelder imidlertid for doktorstudier i alle konvensjonsland. Det er ikke lenger mulig å gjennomføre et dr. ing eller dr. scient. studium utelukkende på grunnlag av nasjonalspråklig (ikke-engelsk) litteratur. NTNU kan derfor ikke kreve engelskkunnskaper for dr. studier hvis universitetene i andre land ikke krever det. Odense Universitet forlanger ikke dokumentasjon om engelskkunnskaper. Ifølge avtalen om nordisk samarbeid kan en utenlandsk student altså søke om opptak til dr. studier ved et dansk universitet og kan etterhvert søke om opptak til dr. studiet ved NTNU uten ny evaluering og uten engelskkunnskaper.

Det tyske «Diplom», det franske «DEA» og den nederlandske «ir» anerkjennes i Norge som likeverdig med den norske siv. ing graden uten at det kreves engelsktest. Anerkjennelse innebærer automatisk tilgang til dr. studiet. Lisboa-avtalen tillater ikke toveis anerkjennelse, en godkjenning av graden uten dokumenterte engelskkunnskaper for næringslivet og en godkjennelse med pålagte engelskkunnskaper for dr. studier.

Få dr.

Det finnes få dr. gradsstudenter ved NTNU sammenlignet med liknende universiteter i nordiske land og i Europa. NTNU burde være glad for hver enkelt utenlandsk student som velger å ta dr. graden ved NTNU. NTNU burde legge alle forhold til rette slik at det blir lettere for utenlandske studenter å velge NTNU til sine doktorstudier. NTNUs reglement er ikke «dr. vennlig».

Artikkel §2.1 i «dr. forskriftene» om statsborgerskapsbetingede engelskkunnskaper er diskriminerende, ulovlig, unødvendig og må derfor fjernes.

Richard Sliwka

Internasjonal seksjon