NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Kollegiet som sentralkomite?

Kollegiet hadde ordinært møte, og dessuten et lengre seminar, torsdag og fredag 25.-26.mars. Seminaret ble arrangert for at det nye kollegiet skulle få diskutert kollegiets rolle i henhold til lover og regler, sin arbeidsform, og strategi for NTNU. Det kom fram ting på seminaret som etter min mening bør diskuteres blant NTNUs ansatte og studenter. Det som følger her, er basert på egne notater og hukommelse.

Rektor innledet til debatt med blant annet følgende poenger: «Universitetene må tilpasse seg en utvikling med større andel finansiering fra andre kilder enn det offentlige.» «Vi kan neppe forvente å kunne opprettholde den unike norske situasjon med universiteter som er styrt av ansatte. Det går mot eksternt oppnevnte styrer.» Et eksempel fra Nederland ble brukt: «Ved dette universitetet har styret ansatt dekanene, og disse skaffer mye eksterne midler.»

Jeg innvendte at ved å snakke mye på denne måten, bidrar man til at utviklinga blir akkurat slik, det vil si vi får en sjøloppfyllende profeti. Ingen kommenterte denne innvendinga. Jeg spurte så rektor om han mente denne skisserte utviklinga var

(1) ønskelig

(2) den kommer enten vi liker den eller ikke; vi må tilpasse oss.

(3) vi bør prøve å motarbeide ei slik utvikling

-uten at dette ble besvart, heller ikke av andre på møtet.

Men en vararepresentant fra humanioria var bekymret, og kunne ikke helt skjønne hvordan man i et mer ekstern-finansiert framtidsscenario skulle kunne ivareta behovene til de, for kommersielle interesser så «unyttige», dannelses-fagene.

Så til forholdet mellom kollegium og administrasjon. Her ble blant annet følgende hevdet: «Enten har den administrative ledelse kollegiets tillit eller så har den det ikke. Hvis den ikke har det, må den skiftes ut. Hvis den har det, må ikke kollegiet være anke-instans for ting som noen mener er feil håndtert av administrasjonen.» Til dette var min kommentar at det går jo an for kollegiet å si fra at en administrativ praksis må kunne endres, uten at direktørene dermed går av? Dette er vel ikke så «digitalt» - så enten/eller? Universitetsloven pålegger jo faktisk kollegiet å føre tilsyn med administrasjonen!

I samme kategori ble følgende synspunkt hevdet: «Et kollegiemedlem skal ikke kunne føre tilsyn ved å gjøre egne undersøkelser gjennom å kontakte tilsatte. Tilsyn skal bare skje ved at kollegiemedlemmet henvender seg til universitetsdirektøren.» Dette var en kritikk av undertegnede, som hadde anstilt egne undersøkelser i administrasjonen i den såkalte repro-saken.

Videre ble det sagt fra en ekstern representant: «Jeg foreslår en gjensidig avtale om at vi ikke må si noe utad om ting som blir sagt på kollegiets møter.» Rektor sa det slik: «Når et kollegium har tatt en beslutning, er det den alle skal fremme og fortelle om utad.»

Mitt svar var at dette er i så fall demokratisk sentralisme, slik vi kjenner det fra stalinistiske partier. Vi har alminnelig ytringsfrihet sjøl om vi sitter i kollegiet. Videre påberopte jeg meg offentlighetsloven (all saksbehandling er offentlig og alle dokumenter skal være tilgjengelige; unntak må begrunnes) og Universitetsloven (kollegiets møter er åpne for alle interesserte, lukking av møte/sak må vedtas særskilt). Jeg reagerte også på at det fra en ekstern kollegierepresentant ble argumentert ut fra aksjeloven, og styrets rolle i aksjeselskaper. Slike er jo ikke underlagt verken Offentlighetsloven eller Universitetsloven. Journalister kan om de vil sitte på et kollegiemøte og notere hva de vil og vinkle en sak som de vil. Vi lever i et moderne mediesamfunn og må forholde oss til det. Og sist men ikke minst: Kollegiet bør innse at Internett får betydelige følger for informasjonsformidling og åpenhet, og at det blir tilnærmet umulig å legge lokk på det meste, sjøl om man måtte ønske noe slikt.

Som kanskje noen veit, har jeg opprettet et eget nettsted for rapportering og debatt om Kollegiets virksomhet, og om NTNU forøvrig. Et kollegie-medlem betegnet dette som «tabloid-journalistikk». Du kan dømme sjøl, ved å slå opp på <http://www.itk.ntnu.no/ansatte/Andresen_Trond/n-d/>.

Trond Andresen

kollegie-representant