NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Videreutvikling av NTNU

Et stort norsk industrikonsern har nettopp vært gjennom en restrukturering. De deler av bedriften som er sterkt konkurranseutsatt og lite inntektsgivende i fremtiden, skal selges ut. Bedriften skal konsentrere seg om virksomhet som kan gi fortjeneste og hvor den har særlige forutsetninger for å lykkes. Den forrige ledelsen for selskapet hadde en motsatt strategi. Ved vekst og ekspansjon gjennom oppkjøp skulle man sikre fundamentet for virksomheten.

Det finnes ingen enkel oppskrift på hvorledes en bedrift eller organisasjon skal utvikle seg på best mulig måte. Et universitet er også en organisasjon. Selv om den har en langt løsere struktur enn de fleste andre organisasjoner, må den faglige utbygging av disipliner og retninger innen disipliner baseres på bevisste valg. Av historiske grunner har ikke NTNU som helhet vært planmessig ombygget ut fra en overordnet idé eller plan. De to tidligere høgskolene, AVH og NTH, foretok hver for seg en faglig utbygging ut fra egne behov.

Noen har ment at etter etableringen av NTNU, burde man se på muligheten for en viss sanering. Trange budsjetter burde ha som konsekvens at man reduserer bredden av virksomheten. Andre, mer fredsommelige, er tilhengere av en politikk hvor man ikke blander seg inn i den faglige utvikling. Jo mindre man forsøker å styre, jo bedre vil det gå.

Disiplinene og kunnskapen er i stadig utvikling, og det er hele tiden et valg hvilke problemstillinger man tar opp. NTNU gjennom sin historie har fått sine disiplin-øyer. For å bygge ut våre disipliner, kan vi velge å bygge i retning av det store osean eller i retning av de andre øyer i nærheten. Den siste strategien gir også muligheten til å trekke på den kompetanse andre i nærmiljøet har, samtidig som vi kan ta opp forskningstemaer som beriker flere fagområder. Det kan også gi oss alle et mer robust fundament gjennom fleksible interne kunnskapsnettverk. Studentenes interesser og samfunnets behov for utdanning varierer. Gjennom nettverk vil vi være bedre i stand til å tilby attraktive studieprogrammer og få finansiert forskningsvirksomheten, både den langsiktige og den knyttet til samfunnets umiddelbare behov. Vi må ta utgangspunkt i det vi har, og skape styrke og sammenheng ved den måten vi utvikler disiplinene.

Emil Spjøtvoll
rektor