NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Studentgruppen for Alternativ Undervisning

Studentgruppen AltUnd får midler til å utvide sin virksomhet også til Dragvoll. AltUnd var medarrangør av konferansen «Fra professor til prosessor?» som gikk av stabelen nylig.

AltUnd ble opprettet for 11 år siden, med utspring i Studentutvalget ved NTH. Medlemmene er ansatt i stillinger med lønnskompensasjon på lik linje med studentassistenter. Inntil 01.01.99 rapporterte gruppen til Avdeling for universitetspededagogikk under Studieavdelingen. I dag er AltUnd underlagt program for lærerutdanning (PLU).

- Som et svar på at vi i dag har ett universitet i Trondheim, har AltUnd fått universitetsledelsens tilslutning til at gruppen bør utvide sin virksomhet til å gjelde hele universitetet. Gruppen har høsten 1999 to ledige stillinger. Disse vil bli tilbudt studenter utenfor Gløshaugen, sier Kristian Mjøen og Per Kristian Vestre i AltUnd.

- Utgangspunktet for AltUnd har siden starten vært at vi som studenter retter et kritisk søkelys på vår egen studiehverdag, sier de to.

AltUnds mål har vært å introdusere og spre kunnskap om alternative undervisningsformer og å bidra til at både studenter og faglærere reflekterer over dagens måte å lære på. Introduksjonsuken for alle nye siv.ing er en viktig kanal for å nå nye studenter.

Studenter ved de frie studiene har tidligere forsøkt å etablere en søsterorganisasjon til AltUnd, men dette har ikke lykkes.

- Man har i dag ikke en innarbeidet tradisjon for denne typen arbeid, og AltUnd ser det som en viktig oppgave å gi fødselshjelp til sine medstudenter for at man skal få satt en agenda for læringsspørmål blant studentene også utenfor siv.ing-utdanningen. Det har også vist seg at mye av det arbeidet AltUnd har drevet har hatt like stor verdi også for miljøene utenfor det tidligere NTH, noe oppslutningen rundt konferansen «Fra Professor til prosessor?» tyder på, mener Mjøen og Vestre.

- Nye medlemmer vil få svært stor grad av frihet til selv å bestemme egne arbeidsoppgaver. Det ligger en relativt omfattende, men spennende, jobb foran oss med å identifisere arbeidsoppgaver og knytte kontakter ved hele NTNU, sier de to. Studenter som føler seg kallet, har anledning til å tilkjennegi sin interesse via e-post: altund@stud.ntnu.no

TEKST: TORE OKSHOLEN