NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Replikk

Kathrine Skretting

Eksperter i team
«Eksperter i team vil styrke sivilingeniør-utdanningen»

Noe av det mest interessante som finner sted av arbeid med nye undervisningsformer på vårt universitet for tiden, er Eksperter i team, det nye obligatoriske siv.ing.-emnet som etter planen skal innføres i 8. semester i full skala fra våren 2001. Tre fokus er sterkt medvirkende til å gi faget et slikt nyskapende preg: tverrfaglighet, tilknytningen til reelle problemstillinger og vekten på selve det å arbeide i team. Her skal gruppedeltakerne, fire studenter fra minst tre forskjellige studieretninger, virkelig i praksis lære seg å dele kunnskap og behandle en problemstilling fra ulike synsvinkler. Denne prosess-biten av kurset skal også evalueres. 25% av karakteren studentene oppnår i faget skal gis på basis av deres bidrag i selve prosjektprosessen.

Blant annet derfor representerer Eksperter i team en ambisiøs og dristig satsning, men også selve organiseringen byr på utfordringer. Alle studentene i siv.ing-studiets 8. semester skal gjennomføre dette emnet simultant, men også andre grupper, som medisinstudentene, har meldt sin interesse for å være med. Man har funnet en rasjonell måte å organisere dette på ved at Ekspert-teamene inngår i en landsby. Hver landsby er dannet rundt en overordnet problemstilling, som 9 - 10 ulike studentgrupper arbeider med. Landsbyene legges til studieretninger eller institutter, alt etter som det passer best inn i strukturen på fakultetene. På NTNU-siden har hver landsby en fagansvarlig landsbyprofessor å støtte seg til, samt flere faglige veiledere og tre studentassistenter. Den enkelte student har også en resursperson fra eget fagmiljø som faglig kontakt. På den eksterne siden skal det helst befinne seg en problemeier fra næringslivet, som også inngår i landsbyens aktive kontaktnett.

Faget Eksperter i team legger stort ansvar på studentene. Det er de som skal definere oppgaven, og som eksperter er det de som styrer framdriften i sine prosjekter. Studentgruppen har ansvar for å hente inn den hjelp de har bruk for i arbeidet sitt. Vi aner konturene av en måte å lære på som er ganske annerledes enn tradisjonell forelesningsbasert undervisning. Mål og arbeidsmåter i Eksperter i team samsvarer godt med mange av forslagene i utkastet til undervisningsstrategi som nå er ute på høring.

At Eksperter i team vil kreve et løft av fagmiljøene innen siv.ing.-utdanningen er åpenbart. Etter min mening vil imidlertid Eksperter i team styrke sivilingeniørutdanningen. Faget bringer inn nye og viktige elementer og legger til rette for at studentene kan tilegne seg kompetanse som etterspørres av de instanser vi utdanner for. Derfor er det viktig at de ambisiøse målsettingene for Eksperter i team opprettholdes.