NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ledelsen har ordet

 

 

 

 

Emil Spjøtvoll

Allforsk

Kollegiet har i sitt siste møte behandlet NTNUs forhold til Allforsk, hvor det ble gjort vedtak om å anbefale at Allforsk oppløses. For eksisterende virksomhet i Allforsk, kan NTNU ta over de aktiviteter som det er naturlig å videreføre innenfor universitetet, alternativt at de videreføres i direkte samarbeid med de relevante fagmiljøer på NTNU. Foranledningen for å ta opp denne saken nå, var for det første at det lenge har vært et ønske fra ledelsen i Allforsk å få NTNUs syn på den langsiktige utvikling av Allforsk i forhold til universitetet. På et tidligere stadium ble det gjennomført en utredning som konkluderte med å anbefale en såkalt «tvillingmodell» for å få et nærere samvirke mellom fagmiljøene i de to institusjonene. Engasjementet fra de to partene var imidlertid ikke sterkt nok til å gi denne modellen nok kraft. Et annet viktig element er Mjøsutvalgets delrapport om eksternfinansiert forskning som åpner for andre tilknytningsformer enn stiftelser. Gjennom for eksempel et aksjeselskap vil man som eier ha mer direkte innflytelse enn i en stiftelse.

Hovedargumentasjonen i Mjøsutvalget er imidlertid at den eksternfinansierte virksomheten skal inngå som en del av universitetenes strategi for faglig utvikling. Det siste svarer også til vår tenkning. Ansvaret for eksternrettet aktivitet må primært ligge på fagmiljøene, og den må brukes målrettet for å sikre og utvikle den faglige aktiviteten. I tillegg til de midler som kommer via direkte bevilgninger over statsbudsjettet, vil inntekter via forskningsråd, etterutdanning og annen eksternrettet aktivitet gi grunnlag for bredere faglig aktivitet. De sikrer flere bein å stå på. Miljøene vil bli mer robuste overfor midlertidige endringer i ressurstilgang. Det har blitt hevdet at oppløsning av Allforsk vil svekke de allmennvitenskapelige fagmiljøene. Det er det motsatte som er hensikten. Nærheten til og engasjementet i oppdragsvirksomhet skal styrke den faglige aktiviteten. Det har vært for stor avstand mellom Allforsk og de aktuelle fakulteter på NTNU. Dette ønsker vi nå å snu. Det kan være ulike tilknytningsformer til NTNU for de enheter som nå inngår i Allforsk. Hvis styret i Allforsk vedtar å følge opp NTNUs anbefaling, må vi bruke den tid som er nødvendig for å finne fram til løsninger som fungerer i tråd med NTNUs policy og som ivaretar de ansattes interesser og virksomhetenes formål.

Selv om oppløsning av Allforsk isolert sett er en dramatisk handling, er omfanget av virksomheten likevel ikke like stor i forhold til den totale eksternfinansierte aktivitet knyttet til NTNU. Allforsks omsetning på rundt 56 millioner kroner må da sammenlignes med rundt 319 millioner regnskapsført ved NTNU, og 124 millioner regnskapsført av SINTEF under SINTEF B-ordningen. Også denne er vedtatt overført til NTNU.