NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
La oss satse på IT - her! 

Spjøtvollutvalget har nå avgitt sin første rapport «Utvalg for utarbeidelse av krav og retningslinjer til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu», se http://odin.dep.no/nhd/publ/1999/fornebu.html. 

Som en kunne vente, inneholder rapporten en rekke selvmotsigelser. Første overskrift i kapittel II lyder: «Det skal etableres et IT- og kunnskapssenter av internasjonal betydning». I seg sjøl en naiv og ganske avslørende setning. De gode miljøene er spredt over hele verden, det er intet senter som dekker hele spekteret. Databaseteknikk har for eksempel sine «sentre» i Madison (UoW), Stanford og Berkeley. Selv Sophia Antipolis i Sør-Frankrike, som er godt kjent, veletablert med mange internasjonale bedrifter, kan vel knapt hevdes å ha internasjonal betydning. Det er ikke dit man drar på forskningsopphold. 

For å hindre at Fornebu skal se ut som et femte universitet, har en tydd til to grep: Studentene skal være på Fornebu bare i siste del av studiet: «Utdanningsdelen på Fornebu bør derfor primært sikte på kvalitet gjennom å ha studenter på høyere nivå, konsentrasjon om temaområder og ved samhandling med bedriftene». Det som ikke nevnes i denne sammenheng, er at tilstedeværelse av studenter i høyere årskurs er nødvendig for å avvikle undervisningen ved moderinstitusjonene. Det gjelder særlig hovedfags-, diplom- og doktorgradsstudenter. 

Grep to er at de etablerte utdanningsinstitusjonene inviteres til å delta i et aksjeselskap som i realiteten blir et femte universitet: «Det foreslås at utdanningsinstitusjonene på Fornebu danner et felles aksjeselskap, hvor de ulike institusjonene går inn med ulik tyngde avhengig av sitt aktivitetsnivå og interesse. Et slikt aksjeselskap betinger en klar aksjonæravtale som sikrer uavhengighet, styringsrett og videre at virksomheten nettopp blir konsentrert om forskning og deler av høyeregrads utdanning innen IT. Dette selskapet bør ta utgangspunkt i de offentlige utdanningsinstitusjonene i Norge, men kan selv velge å bringe inn andre aktører». 

IT er kunnskapsbasert, nytteverdien og produktiviteten er helt avhengig av utøvernes kompetanse. Den sikreste investering i IT er i utdannelse av ungdommen først og fremst, men det er også et stort behov for de etterutdannelse hos dem som allerede er i arbeidslivet. 

IT er blitt en gjøkunge på universiteter og høgskoler, ungdommen har sett at kunnskap i faget gir grunnlag for å søke ettertraktede og godt betalte jobber. IT-utdanningen får store søkertall, mens tradisjonelle fag sliter med rekrutteringen. På lærersiden er situasjonen den stikk motsatte, universitetenes arbeids- og lønnsforhold gjør det vanskelig å rekruttere i de mest konkurranseutsatte fagområdene. Til linjen for datateknikk hadde vi sist høst omtrent 800 primærsøkere (3000 totalt) til 230 studieplasser. Det kan lette presset for mange å flytte gjøken til Fornebu! 

Stortinget har vedtatt et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Men de har ikke vedtatt at NTNU skal være en del av det. Ingen kan være imot at det etableres IT-virksomhet på Fornebu så lenge det skjer på fritt grunnlag uten subsidier. Faglig sett mener vi at sentraliseringsideen er gammelmodig og utdatert, IT er nettopp en teknologi som skal benyttes til å få både i pose og sekk, man kan bo hvor man vil og allikevel delta. IT skal nettopp brukes til å overvinne ulemper ved å bo utenfor Oslo. 

Men å bruke statlige midler til å etablere utdanning på Fornebu, er feil. Den beste bruk av offentlige midler er å ruste opp de etablerte utdanningene av IT-kandidater. De har opplegg, gode fagmiljøkjerner, etc. Det trenges store forsterkninger ressursmessig. Ved å bruke noen av de midlene - som må til hvis Fornebu skal etableres - vil en også kunne få attraktive og konkurransedyktige forhold ved våre etablerte læresteder. Det snakkes om å lokke til oss utlendinger, de må i så fall betales urimelig godt etter våre forhold. 

Det hevdes av Rektor og stortingsrepresentant Gunnhild Øyangen at det er bra for NTNU å være til stede på Fornebu (Ledelsen har ordet og Synspunkt i Universitetsavisa nr. 4 1999). Det er mulig det, men vi har ikke sett gode begrunnelser. Det er ikke fordelaktig å være til stede på Fornebu hvis det går ut over vår evne til å gjøre en god jobb i Trondheim. Vårt beste middel for å konkurrere om de dyktige studentene også i årene som kommer, er å holde et høyt faglig nivå. Det gjør vi best ved å prioritere vår virksomhet i Trondheim. IT-miljøet har også store oppgaver ved NTNU ved å delta i tverrfakultære programmer, f.eks. innen IT og helse. Det ligger større potensialer i det enn i å demme opp for andre universiteter på Fornebu. 

Om NTNU skal ha filialer, er en prinsipiell sak, og jeg håper at før det blir realitet, så skjer det etter grundige diskusjoner. Hvis NTNU skulle ha en filial i Oslo-området, er det et helt annet spørsmål om denne filialen skulle arbeide primært med IT. Oslo-området er godt dekket med IT-institusjoner på universitets- og høyskolenivå. 
    

Kjell Bratbergsengen, styrer ved 
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap