Vrien flyttekabal snart klar

Det gjenstår ennå mange kort før flyttekabalen rundt Orgut er ferdig lagt. Målet er å få tømt Teknostallen og samle det meste av sentraladministrasjonen på Gløshaugen.

Dette medfører i første omgang ombygging og utbedring av eksisterende lokaler i Hovedbygningen. Lokalene som Postverket disponerte i kjelleren skal gjøres om til seks kontorarbeidsplasser. Arbeidet er igangsatt og skal være ferdig i juni. Blant annet skal golvbelegg og himlingsplater skiftes ut og det skal installeres ventilasjonsanlegg. En ny rømningstrapp skal bygges i forlengelse av en eksisterende rømningstrapp, som i dag går fra tredje til første etasje. Den gamle Reprosentralen vil bli gjenstand for omfattende ombygging og utbedring, som starter så snart rommene er fraflyttet. Her vil det bli fire arbeidsplasser. Når Realfagbygget står klart er det planer om å flytte SEVU, som i dag holder til i Hovedbygningen, til Rosenborg. Hvis dette realiseres vil det frigjøre ytterligere 14 arbeidsplasser i Hovedbygget. Lokalene til Teoretisk fysikk på Vestre Gløshaugen er øremerket som administrasjonsbygg. De blir også ledige når Realfagbygget står ferdig. Innflyttinga av Realfagbygget kan tidligst starte 15. januar i år 2000 og skal være ferdig innen starten av høstsemesteret samme år. Med til kabalen hører også lokaler i Lerkendalsbygget som i dag disponeres av Runit. Disse blir ledige når Sintefs nybygg på Valgrinda står ferdig på vårparten i år 2000. Fraflytting av NTNUs arealer i Teknostallen innebærer fire millioner kroner pr. år i sparte leieutgifter.

Foreløpig flytteplan
Et utkast til ny romfordeling i forbindelse med gjennomføringa av Orgut ble forelagt Kollegiet på siste møte. Planen antyder hvor mange personer som skal plasseres, hvor de kommer fra og hvor de vil få sin nye arbeidsplass. Det tas forbehold om tallene fordi flere detaljer ikke er avklart. Fem personer ved HMS og sju personer ved MA-avdelinga er ennå ikke plassert. I følge oversikten til høyre er det fremdeles én ledig plass i kjelleren og én ledig plass i 3. etasje, Hovedbygningen, samt fem ledige plasser i lokalene til teoretisk fysikk.

Plan og utredningsgruppa:
Tre personer til 1. etasje, Hovedbygningen.

Forvaltningsenheten:
Sekretariat: En person til kjelleren og seks personer til 1. etasje, Hovedbygningen.
Arkiv: Sju personer til kjelleren, Hovedbygningen. Juridisk: To personer til 1. etasje
Hovedbygningen. Internrevisjon: En person til kjeller, Hovedbygningen.
Likestilling: En person til 1. etasje Hovedbygningen.

Informasjonsenheten:
Stab: To personer til Infohuset, Vestre Gløshaugen.
Medieseksjonen: Sju personer til Infohuset, Vestre Gløshaugen.
Seksjon for samfunnskontakt: 13 personer til kjeller, Hovedbygningen.

Organisasjonsutviklingsenheten:
Stab: To personer til 1. etasje, Hovedbygningen.
OU-seksjonen: To personer til kjeller Hovedbygn., fem personer til 1. etasje, Hovedbygningen
IT-seksjonen: Tre personer til kjeller Hovedbygn., 20 personer til Byggtekniske laboratorier (Lerkendalsbygget),
tre personer til Dragvoll, seks personer til Sentralbygg 2.
Personalseksjonen: To personer til 2. etasje Hovedbygn., fem personer til 3. etasje, Hovedbygn.

Økonomi:
Stab: En person til 1. etasje, Hovedbygningen.
Plan/budsjettseksjonen: 10 personer til 1. etasje, Hovedbygningen.
Ekstern finansiering: Tre personer til 1. etasje, Hovedbygningen. (Pr. i dag SEVUs lokaler).
Regnskapsseksjonen: 12 personer til Teoretisk fysikk. Lønnsseksjonen: 11 personer til Teoretisk fysikk.

Andre:
Riksrevisjonen: To personer til Teoretisk fysikk.
Overført til Studieavdelinga: To personer til kjeller, Hovedbygningen.

AV SYNNØVE RESSEM

 Tilbake

Trykk her for   komme til Orguts nettsiderTilbake til hovedsiden for OrgutbilagetTil NTNUs hovedside