Sentraladministrasjon i ny ham

Orgut innebærer betydelige endringer i sentraladministrasjonen. Blant annet er den tidligere avdelingen for forskning og faglig utvikling blitt nedlagt, mens IT-avdelingen og Personalavdelingen er omgjort til seksjoner i den nye Organisasjonsutviklingsavdelingen. Oppgaver og innflytelse er i større grad blitt flyttet fra administrasjonen og ut til fakultetene.

I denne presentasjonen har vi lagt hovedvekt på de deler av sentraladministrasjonen hvor det har skjedd størst endringer.

Plan og utredningsgruppa (ny)
Gruppa består av Kristin Wergeland Brekke, Ragnhild Lofthus og Kåre Kongsnes. Gruppa skal bistå ledelsen med å gi beslutningsunderlag i strategiske spørsmål. De skal bidra til å holde god oversikt over forskningspolitiske spørsmål, ikke bare nasjonalt og internasjonalt, men også innen NTNU. Gruppa skal videre ha løpende kontakt med viktige samarbeidspartnere for NTNU.

Forvaltningsenheten
Leder: Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke.

Informasjonsenheten
Leder: Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (bildet)

 • Seksjon for Samfunnskontakt

 • (ny), Konst. leder: Thor Bjørn Arlov.
  Seksjonen skal bistå sentraladministrasjonen samt fakulteter og insti tutter i å markedsføre NTNU. Dette skal gjøres på en troverdig måte overfor politiske miljøer, myndigheter, næringsliv, offentlig forvaltning og andre
  forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
 • Medieseksjonen

 • Leder: Jan Erik Kaarø.
  Omfatter blant annet Universitetsavisa, Gemini, offisielle vevsider og ellers mange av oppgavene til den tidligere Informasjonsavdelingen.
  Økonomiavdelingen
  Leder: Økonomidirektør Terje Krogh.
 • Plan- og budsjettseksjon

 • Konst.leder: Ola Johs. Amdal.
 • MA-seksjonen

 • Leder: Kristin Leinum.
 • Regnskapsseksjon

 • Leder: Jan Ole Sund.
 • Lønnsseksjonen

 • Leder Inger Helene Talberg.
 • Seksjon for eksternt finansiert virksomhet

 • Fung. leder: Ola Johs. Amdal.
  Organisasjonsutviklingsavdelingen (ny)
  Leder: OU-direktør Trond Singsaas (bildet, foto: Adresseavisen)

  OU-avdelingen skal bistå universitetsdirektør og fagmiljøer i organisasjonsutviklingen ved NTNU. Den skal også lede og drifte den sentrale IT-funksjonen inkludert bistand til sluttbrukere, ha disponibel kompetanse på prosjektledelse og utvikling av prosjektlederkompetanse og planlegge og gjennomføre forhandlinger i regi av universitetsdirektøren. OU har også ansvaret for den sentrale delen av personalarbeidet som omhandler lov- og avtaleverk, tilsettinger og personalarkiv. Videre skal OU samordne og levere opplæringsprogrammer til universitetet, og se til at universitetet til enhver tid har oppdatert organisasjons- og personalpolitikk, og at denne er gjort kjent for universitetets øvrige ledere.

 • IT-seksjonen

 • Fung. leder: Roar Aspli.
 • OU-seksjonen

 • Fung. leder: Eric Sandnes.
 • Personalseksjon

 • Leder Knut Veium.
  Studieavdelingen
  Leder: Studiedirektør Odd Lauritzen.
 • Serviceseksjonen Dragvoll (ny): 

 • Leder: Dagfinn Refseth.
 • Serviceseksjonen Gløshaugen (ny): 

 • Leder: Under tilsetting
  Serviceseksjonene Dragvoll og Gløshaugen skal omfatte studieveiledning, generell studieinformasjon og skranketjeneste, rådgivning for funksjonshemma studenter, internasjonal veiledning, Webinformasjon, yrkes/karrieresenter og studentdemokratiet.
 • Seksjon for felles studentdatasystem (FS), opptak og eksamen(ny)

 • Leder: Under tilsetting
  Seksjonen omfatter oppgaver innen FS, studentopptak, studiekompetansevurdering, eksamensplanlegging og avvikling, generell saksbehandling i forhold til alle NTNUs studier.
 • Seksjon for rekruttering og studier

 • Leder: Under tilsetting
  Seksjonen omfatter rekrutteringsarbeid, prosjekter som Jenter og data, Studentlos og Midt-Norsk nettverk. Utredningsarbeid i forhold til samtlige studier ved NTNU, GRUCS (gradsutvalget for cand.scient.) og dr.gradsutvalget, sekretariatsfunksjon.
 • Internasjonal seksjon

 • Leder: Hilde Skeie.
 • Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning (ny):

 • Leder: Under tilsetting
  Seksjonen skal administrere etter- og videreutdanning samt fjernundervisning, forestå den tekniske tilretteleggingen av fjernundervisning og ha ansvaret for IT og undervisning.
  Teknisk avdeling
  Fung. leder: Geir Nilsen (Fung. OU-direktør Kjell Næsje overtar igjen som teknisk direktør når den nye OU-direktøren er tiltrådt).
  Teknisk avdeling er foreløpig ikke omorganisert.

  Universitetsbiblioteket
  Leder: Biblioteksdirektør Ingar Lomheim.

 • Publikumsseksjonen

 • Konst. leder: Harald Bøhn.
 • Bok- og medieseksjonen

 • Leder: Stein Johansen.
 • IT-seksjonen

 • Leder: Arnt Dragsten.
  AV SYNNØVE RESSEM

   Tilbake

  Trykk her for  komme til Orguts nettsiderTilbake til hovedsiden for OrgutbilagetTil NTNUs hovedside