Fortsatt mye uklart

Pedagogisk institutt på Dragvoll har kommet langt i å legge om til den nye lederstrukturen på instituttnivå. Kontorsjef Sissel Fjelnset (bildet) sier at det er mange sider ved den nye ordningen man ikke kjenner konsekvensene av.

Den nye styringsstrukturen for instituttene på NTNU gir instituttlederen utvidet makt, mens instituttadministrasjonen kun skal drive med kontorteknisk støtte og enkel saksbehandling. Kontorsjef Sissel Fjelnset på Pedagogisk institutt advarer imidlertid mot en prosess der alt annet enn enkel saksbehandling flyttes opp på fakultetet. Hun tviler på om dette lar seg gjennomføre i praksis.

Samarbeid nødvendig

Jeg forstår godt at NTNU ønsker å spare penger ved å samordne administrative ressurser, og i mange tilfeller er dette sikkert også mulig. Men det er mye ordinær saksbehandling på instituttnivået som krever spesiell kunnskap om det enkelte institutt, f.eks. utarbeidelse av studieplaner, undervisningsplaner for hvert semester, studiesaker med innpassing, godkjenning av tema og oppnevning av veileder, studieveiledning, økonomi og regnskapssaker. Slikt krever både tett og ofte hurtig samarbeid mellom administrasjon og vitenskapelig ansatte, samt spesialkompetanse som man ikke kan forvente sitter på fakultetsnivå. Dessuten vil de vitenskapelig ansatte få et problem om administrasjonen fjernes fra instituttene. Vi hjelper kontinuerlig de vitenskapelig ansatte med diverse gjøremål. Hvem skal gjøre dette hvis administrasjonen fjernes, spør Fjelnset. Hun tror imidlertid at ting vil komme i orden etter hvert. Slik kollegievedtaket ser ut nå, må det komme en rekke lokale variasjoner og tilpasninger for å hjulene til å gå rundt, sier hun. Fjelnset legger til at hun har tillit til at ledelsen ved NTNU vil bruke fornuft når den nye styringsstrukturen skal tilpasses lokalt.

Innskrenket myndighet

I likhet med andre administrative ledere har Sissel Fjelnset fått innskrenket myndighetsområde i den nye styringsstrukturen. Hun ser imidlertid ikke på dette som noe problem. Det må være et tillitsforhold mellom meg som kontorsjef og instituttlederen, og så lenge det er det, tror jeg ikke det nye opplegget vil endre så mye på min hverdag. Da vil instituttlederen delegere ting til meg som han ikke har kapasitet til å ta seg av selv, og mine rutiner blir uforandret. Men det er klart at hvis det oppstår konflikter, har jeg selvsagt ikke lenger den samme myndigheten til å hevde min rett, medgir Fjelnset.

AV EVEN GRAN

 

  
Tilbake

Trykk her for   komme til Orguts nettsiderTilbake til hovedsiden for OrgutbilagetTil NTNUs hovedside