Ønsker fleksible løsninger

Det kan bli vanskelig å jobbe hvis Kollegiets vedtak tolkes slik at administrasjonene på fakultetsnivå og instituttnivå bare får lov til å kommunisere via dekanus og instituttleder, sier fakultetsdirektør på SVTfakultetet, Petter Wiig (bildet).

Kollegiet har vedtatt at en administrasjon alltid skal være underlagt sin politiske leder. Dersom dette på fakultetsnivå kan tolkes slik at fakultetsdirektør kun skal henvende seg til dekanus, og at direktøren ikke lenger skal ha noe med de administrativt tilsatte på instituttene å gjøre, kan dette bli svært vanskelig i praksis, sier fakultetsdirektør på SVTfakultetet, Petter Wiig. Han forteller at det nylig har vært avholdt et fellesmøte på SVTfakultetet der fakultetets ledergruppe, de øverste administrativt tilsatte på instituttene samt seksjonsledere fra fakultetsadministrasjonen var tilstede og hvor man ble enige om at det skal være mulig for fakultetsdirektør å ta kontakt med administrativt ansatte på instituttene når saken krever det. Dette fikk sin tilslutning av dekanus og instituttlederne.

Uformell kontakt fortsatt lov?

Vi ønsker selvsagt ikke å handle i strid med noe kollegievedtak, eller med rimelige fortolkninger av slike vedtak, men det blir svært vanskelig å jobbe hvis for eksempel jeg må henvende meg til dekanus for å få lov til å drøfte en administrativ sak med øverste administrative leder ved et institutt. Slike uformelle kontakter taes jo hele tiden mellom administrativt ansatte på alle nivå, og er i høyeste grad med på å holde hjulene i gang på universitetet. Hvis man skal formalisere alle slike kontakter gjennom dekanus og instituttleder resulterer dette i hvert fall ikke i en mer effektiv saksbehandling, sier Wiig. Han legger imidlertid til at han har tillit til at NTNUledelsen ønsker å være fleksible i slike saker. Han tror heller ikke det er slik Kollegiet har ment at det skal være.

Godt i gang

SVTfakultetet er ellers godt i gang med tilpasningene til den nye styringsstrukturen. Det har blitt opprettet ledergruppe for dekanus og det jobbes med ordninger for å sikre en mest mulig hensiktsmessig arbeidsdeling mellom fakultetsstyre, dekanus og fakultetsdirektør. Vi legger opp til at fakultetsstyret møtes to ganger i semesteret. På denne måten må sakskartet bli av en mer overordnet art slik man forutsetter i vedtakene om Orgut, sier Wiig. Han er imidlertid ikke bekymret for at Kollegiet har spesifisert arbeidsdelingen mellom styring, ledelse og administrasjon langt mer detaljert for instituttnivået enn for fakultetene. En tilsvarende arbeidsdeling må på bakgrunn av eksisterende vedtak være uproblematisk å trekke opp på fakultetsnivået. Dessuten vil det ligge et tillitsforhold mellom partene i bunnen her. 
Hva synes du om at fakultetsdirektørstillingen får redusert innflytelse i den nye strukturen?
Slik rollefordelingen mellom dekanus og fakultetsdirektør tradisjonelt har vært hos oss, oppfatter jeg Kollegiets vedtak som uproblematisk. Men det er kanskje andre fakultet på NTNU der direktøren tradisjonelt har spilt en mer aktiv og politisk rolle, og der vil jo selvsagt endringene kunne bli større.
 

AV EVEN GRAN

  
Tilbake

Trykk her for   komme til Orguts nettsiderTilbake til hovedsiden for OrgutbilagetTil NTNUs hovedside