Mer penger til primæroppgavene

Nå blir det langt mindre detaljstyring for de valgte organene ved NTNU. De skal først og fremst konsentrere seg om strategiske og overordnede prinsipper. Den daglige styringen skal ledelsen ta seg av. Målet er en mer effektiv beslutningsprosess som skal frigjøre midler til forskning, undervisning og formidling.


Tegn: Sture Lian Olsen
Det har hele tiden vært et uttalt mål for Orgutprosessen at rollene til styringsorganer, ledelse og administrasjon skal skilles fra hverandre og rendyrkes på alle nivå i organisasjonen. Målet med dette er at man skal bruke mindre tid på ressurskrevende dobbeltarbeid og avklaring av uklare ansvarsforhold. De valgte styrene (Kollegiet, fakultets og instituttstyrer) skal kun legge de prinsipielle rammene og målene rundt driften, mens det blir opp til ledelsen (rektor, dekaner og instituttledere) å finne ut hvordan man skal sette ideene ut i praksis. For å få hjelp til dette skal ledere på alle nivå ha med seg en rådgivende ledergruppe med faglige og administrative ledere fra andre enheter og nivå samt to studenter. Administrasjonen skal kun utføre det som ledelsen har bestemt. Administrasjonene på instituttnivå skal kun drive med ren kontorstøtte og enkel saksbehandling.

Fra tusen tommeltotter til klare linjer

Mange mener at NTNU med dette har beveget seg bort fra et ineffektivt hyperdemokrati med tusen tommeltotter, til en modell der makten hviler på færre og hvor det blir lettere å identifisere og ansvarliggjøre den. Andre igjen mener at det er demokratiet som har tapt ved at de valgte organene er redusert til å vedta "prinsipielle og strategiske rammer", mens ledelsen i større grad kan gjøre som de vil uten å måtte konsultere sine styrer. Det er også mange som har pekt på at det kan bli vanskelig å trekke en grense mellom de strategiske sakene som styret skal drive med, og de mer operasjonelle beslutningene som lederen skal ta alene. For å bøte på dette har Kollegiet prøvd å definere et skille mellom styring og ledelse på instituttnivået som skal være mest mulig entydig. Noe liknende er imidlertid ikke gjort for fakultetsnivået. Ved mistillit mellom det valgte instituttstyret og instituttlederen vil rektor skrive ut nyvalg dersom det foreligger en anbefaling fra 2/3 av instituttstyrets med lemmer og dekanus fra det overordnede fakultetet.
 

AV EVEN GRAN

  
Tilbake

Trykk her for   komme til Orguts nettsiderTilbake til hovedsiden for OrgutbilagetTil NTNUs hovedside