Hva ønsket Orgut å oppnå?

Allerede i april 1996, bare noen måneder etter at NTNU var en realitet, bad Kollegierådet om en gjennomgang av institusjonens administrative systemer. Ett år senere gav Kollegiet en Styringsgruppe med Rektor i spissen i oppgave å kartlegge og analysere NTNUs organisatoriske strukturer og administrative funksjoner og prosesser. Videre ble den bedt om å foreslå prinsipper for den framtidige organisering og myndighets- og ansvarsfordeling. På dette grunnlaget skulle gruppen legge fram forslag til endringer og tiltak som tok sikte på å legge forholdene bedre til rette for forskning, undervisning og formidling.

Prosjektet fikk flere mål:

Effektivisere og rasjonalisere virksomheten: Orgut skulle bedre ressursutnyttelsen ved å effektivisere de teknisk-administrative tjenestene. Målet skulle dels bli nådd ved å gjøre organiseringen av arbeidet bedre, dels ved å ta i bruk ny teknologi og dels ved å fjerne unødvendige operasjoner. Dette skulle blant annet oppnås gjennom å forenkleadministrasjonen, ved å unngå dobbeltarbeid og unødvendige sløyfer i systemet, samt å sikre bedre koordinering og utnyttelse av IT-systemer.

Frigjøre ressurser: Orgut skulle frigjøre 50-100 millioner kroner til forskning, undervisning og formidling. Midlene skulle gi grunnlag for en offensiv strategisk utvikling av NTNU. Målet skulle nåes ved å binde færre ressurser til administrative oppgaver og funksjoner som hadde liten betydning for forskning, undervisning og formidling. Man ønsket å redusere den administrative staben, gi mer tid til forskning og undervisning samt redusere utgiftene til kjøp av varer og tjenester.

Øke kvalitet og relevans: Orgut skulle føre til at NTNU kunne tilby sine ansatte og studenter mer etterspurte og relevante tjenester. Prosjektet skulle gi økt handlekraft og bedre kvalitet på den strategiske beslutningsprosessen. NTNUs evne til å skape resultater i utdanning og forskning og til å formidle dette til samfunnet skulle forbedres. Orgut skulle stimulere omstillingsdyktigheten og beredskapen i organisasjonen og forankre og sikre kontinuitet i forbedringsarbeidet. Arbeidet skulle øke samhandlingen, forståelsen og den gjensidige respekten ved NTNU. Prosjektet skulle bedre NTNUs troverdighet og øke kontakten med samfunnet utenfor institusjonen.

Det er på dette grunnlaget NTNU i løpet av de kommende to årene skal vurdere om Orgut-prosjektet har vært vellykket eller ikke.

AV PER KJØL
 
Tilbake
Trykk her for   komme til Orguts nettsiderTilbake til hovedsiden for OrgutbilagetTil NTNUs hovedside