NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Morgendagens universitet 

Spørsmålet om hvordan universitetet bør se ut, berøres på tre ulike måter i denne utgaven av Universitetsavisa. Vi øyner et felles grunntema: Tida arbeider imot de store, sentraliserte universitetskonstruksjonene. Framtida tilhører mindre, fleksible enheter som er utstyrt med tilstrekkelig autonomi til at de kan snu seg raskt dersom situasjonen tilsier det - men samtidig er knyttet sammen i større nettverk som sikrer den nødvendige koordinering. 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vurderer nå om de skal la flere utdanningsinstitusjoner få kalle seg universitet. Dermed kan antallet norske universiteter øke vesentlig i løpet av få år. Norge vil i så fall følge i andre vestlige lands fotspor: Skillet mellom det tradisjonelle universitet og andre utdanningsinstitusjoner viskes ut. Universitetsrådet protesterer, men sannsynligvis til liten nytte. 

Vi bringer videre en reportasje fra «University of Oxford.» Det består av 39 colleges som hver nyter utstrakt selvstyre. Man kan her trygt snakke om et velprøvd system - universitetet er over 800 år gammelt. Men mens Oxford holder på sine små enheter, drømmer andre om å bygge stort. Arbeiderpartiets anakronistiske visjon om et «Silicon Valley» på Fornebu er dempet kraftig ned i Spjøtvollutvalgets innstilling. Men har man gått langt nok? Instituttstyrer Kjell Bratbergsengen tar for seg utvalgets IT Fornebu-innstilling i spalten «Replikk.» Her kritiseres innstillingen for naivitet i sin uttalte støtte til opprettelsen av «IT- og kunnskapssenter av nasjonal betydning.» Sentertanken er avleggs, mener Bratbergsengen. 

Mye tyder på at en akademisk globalisering er på gang. Dette avføder en dobbel bevegelse bort fra det tradisjonelle, sentraliserte universitet: Henimot føderasjoner og sammenslutninger på nasjonalt og internasjonalt nivå; i retning av desentraliserte, mer selvstyrte enheter på mikronivå. Samtidig tilbys studier gjennom nye medier. Internett har gjort det mulig å være fjernstudent samtidig som at studietilbudet overholder visse minstekrav til kvalitet. En annen effekt av globaliseringen er at verden blir 'mindre' - man får lettere øye på andre universiteter rundt om i verden. Dermed blir forskjelligheten mellom ulike universiteter - i kvalitet, i organisasjonsform - mer synlig. 

Bør NTNU bli mer sentralisert? Er det maktpåliggende å endre den interne organiseringen slik at universitetet som sådant lettere snur seg på ledelsens kommando? Dette har vært sentrale emner for Orgut. 

Universitetsavisa bringer i dette nummer et åttesiders bilag som er utarbeidet av informasjonsenheten. Disse problemstillingene vil ventelig bli berørt her. Ett er sikkert: Orgut - kortform for organisasjonsutvikling - er kommet for å bli. Samfunnsendringene skjer med en så høy omdreiningshastighet at organisasjonsutvikling er blitt en permanent nødvendighet.