NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
God undervisning 

Studentene kaster kritiske blikk på universitetets undervisning. Konferansen «Fra professor til processor?» gikk av stabelen 24.03., med en hel dag viet til foredrag, gruppearbeid og utprøving av undervisningsprogram. Slik ville studentene inspirere til gjennomtenking av hvordan vi bedre kan legge til rette for læring . Tidligere i uka hadde pedagogikkstudentene arrangert et seminar om samme emne. Også de med utgangspunkt i at forholdene nok bør forbedres. 

Studentene stiller særlig spørsmål ved forelesningen som egnet verktøy for læring. Dette har sammenheng med at de vurderer aktivitet som en nødvendig forutsetning for å lære. De store forelesningene er sterkt preget av enveiskommunikasjon. Det som skjer, skjer ut av en ensom lærers munn, og dette medfører ikke nødvendigvis at det skjer noe særlig i studentenes hoder. Studentene etterlyser læringsarenaer med plass for aktivitet fra studentenes side, med rom for dialog mellom student og lærer, hvor begge parter inntar en aktiv og utforskende holdning overfor en meningsfull problemstilling. 

Selvfølgelig kan vi som underviser, henvise til ressurssituasjonen. Vi har for få stillinger. Vår undervisningskapasitet er begrenset, og skal være det, av våre forskningsmessige forpliktelser, blant annet. Som så ofte før består utfordringen i å tenke høy kvalitet og nyutvikling uten at det skal koste noe særlig. Vi kan imidlertid ikke se bort fra at den rivende utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien kan ha gitt oss noen læringsverktøy som vi ennå ikke utnytter godt nok. Det kan hende at vi, hvis vi tenker nytt og kreativt, med relativt enkle grep kan knytte forelesningene tettere til andre undervisningsformer med mer vekt på studentaktivitet og dialog. Kampen om studentene øker, og det ropes på kvalitet i alle ledd. I en slik situasjon er det nødvendig at vi kaster kritiske blikk på vår egen undervisning, selv om ressurssituasjonen oppleves som anstrengt. 

Vi er faktisk forpliktet til å ta opp disse spørsmålene, siden Kollegiet før jul i fjor på initiativ fra studentene vedtok at NTNU skal ha en undervisningsstrategi. Et utvalg er nedsatt for å levere et utkast innen utgangen av 1999. Der vil spørsmålene om læring ved NTNU dukke opp igjen med full tyngde, og de vil forhåpentligvis bli grundig diskutert på hele universitetet.
   

Kathrine Skretting
prorektor