NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Sivilarbeidere ved NTNU

18. mars skriver Universitetsavisa om usikkerheten vedrørende sivilarbeidernes framtid ved NTNU. Jeg skal forsøke å redegjøre for saken, selv om det er vanskelig, for det er fortsatt mye som er usikkert.

Militærnektere har i over 30 år kjempet for å få en mer vernerelevant og meningsfylt tjeneste, og mye har bedret seg. Særlig på nittitallet har det vært en positiv utvikling, både i folks syn på sivilarbeidere og i lovteksten. Likevel er det fortsatt mye som gjenstår. For eksempel har vi ennå ikke fått en våpenfri garanti, og ved unntakstilstand kan vår status endres fra sivile vernepliktige til desertører!

I 1996 fattet Stortinget et vedtak som sa at sivilarbeidsplassene innen kultur og forskning skulle fjernes, og at det skulle satses på ulike konfliktforebyggende tiltak (at kultur kan virke konfliktforebyggende, ble i denne sammenheng oversett). Justisdepartementet tolket vedtaket, og igangsettelsen startet i 1999. Dette fikk stor oppmerksomhet i mediene.

Aviser over hele landet protesterte mot at kultur- og forskningsinstitusjoner skulle miste sine sivilarbeidere. Mesteparten var hyggelig lesning for meg, da flere aviser brukte mange spaltemetre på å fortelle hvor uunnværlige vi er...

Jeg skal ikke i detalj fortelle alt som skjedde, men neste kapittel ble at politikerne på Stortinget gikk til retrett. De beskyldte Justisdepartementet for å ha feiltolket vedtaket, og sa at det var ikke dette de mente. Problemet nå er at vi ikke vet hva Stortinget egentlig mente, og jeg er fristet til å tro at de ikke vet det selv heller. Uansett ser det ut til at kulturinstitusjonene vil beholde retten til å ha sivilarbeidere, mens for forskningsinstitusjoner er det noe usikkert.

Siviltjenesteadministrasjonen har valgt å avvente situasjonen, og vil videreføre den gamle praksisen ut året.

I alle tilfelle vil det på sikt bli en del endringer mht. sivilarbeidere. Dette er en prosess som pågår nå, og det er vanskelig å si noe sikkert om resultatet. I innstillingen fra Justisdepartementet vektlegges det at de sivile vernepliktige skal «få opplevinga av å ha utført eit meningsfylt arbeid.» (innst. nr. 177 s.3). Det poengteres også at det er type arbeidsoppgaver, og ikke arbeidssted, som skal avgjøre hvem som får ha sivilarbeidere. Dette betyr at arbeidsoppgaver av typen «forefallende kontorarbeid» vil bli radert vekk, og det setter jo en del av sivilarbeidsplassene ved NTNU i fare. Da hjelper nok ikke at flere ved universitetet har gjort seg avhengige av sivilarbeiderne.

Sivilarbeidsplasser av denne typen vil enten bli fjernet, eller bli møtte med krav om omstilling. En del oppdragsgivere kan beholde sine sivilarbeidere ved å endre arbeidsinstruksen. Foreløpig kan jeg ikke si nøyaktig hvor mye som må endres ved hver enkelt sivilarbeidsplass. Men et godt stalltips vil være å la sivilarbeiderne jobbe mer direkte opp mot studentene, der hvor det er mulig. Det vil også lønne seg å satse på oppgaver som ellers ikke ville blitt løst. Det ser også ut til at det vil bli anledning til å utnytte sivilarbeidernes kompetanse i større grad enn før. Mitt råd til oppdragsgiverne ved NTNU er derfor å avvente situasjonen, til det blir klart nøyaktig hvilke krav som vil bli stilt, for så å se om dere har mulighet for å oppfylle de nye kravene.

Den sivile verneplikten er i endring, og på sikt må en del sivilarbeidsplasser også endres, eller forsvinne. Jeg synes det er gledelig å høre at oppdragsgiverne ved NTNU er fornøyde med de sivilarbeiderne de har hatt, og at vi blir satt pris på. Likevel setter jeg hensynet til siviltjenestens innhold høyere enn hensynet til hver enkelt oppdragsiver, noe som samsvarer med signalene vi har fått fra Justisdepartementet. Dermed kan det bli slik at de som ikke makter å oppfylle kravene til omstilling, kan miste retten til å ha sivilarbeidere hos seg. 


Thomas Wold
Tillitsvalgt for sivile vernepliktige i Trøndelag
og sivilarbeider ved Norsk senter for barneforskning.