Fellesemnet må skifte navn

NTNUS nye og obligatoriske innføringsemne for studenter, det såkalte Fellesemnet, må nå gi fra seg navnet. Det har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemt, i forbindelse med utformingen av nytt gradsreglement for cand.mag.-graden ved NTNU. Departementet finner det nemlig uheldig at NTNU med navnet Fellesemnet innfører det det kaller «en ny distinksjon innenfor den nasjonale ex.phil.-ordningen» og at en egen betegnelse for examen philosophicum vil «skape uklarhet innenfor denne ordningen».

På bakgrunn av dette har ikke departementet funnet noen grunn til å endre regelementet for cand.mag.-graden ved NTNU, og mener at fagtilbudet rett og slett bør hete examen philosophicum.

Rektor Spjøtvoll har tatt departementets syn til etterretning og forandret navnet i tråd med dette. Også de studentene som tok Fellesemnet i studieåret 1997/98, vil få faget benevnt som examen philosophicum i karakterutskriften og på vitnemålet.forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt