NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Nordiskstudiet og norsk som andrespråk

Debatten om nordiskfaget er viktig og interessant, den berører også andre fagmiljøer ved universitetene. Som leder av Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk vil jeg fokusere på et moment som så vidt har vært berørt i debatten, nemlig norskfaget og dets forhold til elever med andre morsmål enn norsk.

Innvandringspolitiske prinsipper, slik de bl.a. kommer til uttrykk i St.m. 25 (1998-99) «Morsmålsopplæring i grunnskolen» ser på norsk som andrespråk (NO2) som et overgangsfag. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn har teoretisk sett mulighet til å følge undervisning i NO2 så lenge de måtte ønske, dvs i 10 år i grunnskolen. Stortingsmeldingen understreker imidlertid at de har full rett til å velge å gå over til opplæring etter læreplanen i faget norsk. Stortingsmeldingen sier faktisk at det «tilstrebes» at elevene «kan følge den ordinære læreplanen i norsk når de er klare for det». Dermed er det gitt at det ordinære norskfaget må forholde seg til elever med både første- og andrespråksbakgrunn i norsk. Elevene kan komme inn allerede i første klasse, eller på høyere klassetrinn. Det kreves heller ikke at elevenes overgang fra andrespråksfaget til det ordinære norskfaget skal være relatert til deres språkferdigheter. Det er elevene selv og deres foreldre som avgjør når tiden er moden for en overgang. Dermed åpnes det for at en får elever i det ordinære norskfaget, som ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge opplæringen i faget.

Blant andrespråksforskere er det kommet fram klare synspunkter på at verken planen for norsk i L97 eller lærerutdanningen i tilstrekkelig grad tar hensyn til at det ordinære norskfaget også skal være et norskfag for en gruppe elever som ikke har norsk som morsmål. Mange bruker nordiskfaget som del av sin lærerutdanning. Det er derfor rimelig at også dette aspektet bringes inn i debatten. Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk er spesielt opptatt av hvilken plass norsk som andrespråket har i nordiskfaget ved universiteter og høyskoler, og har initiert en undersøkelse for å kartlegge tilbudene. Så langt er svarmønsteret relativt entydig: NO2 inngår ikke i de ordinære nordiskstudiene ved noen av universitetene. Allmennlærerutdanningen kan bare i liten grad gi rom for emner innenfor norsk som andrespråk.

 

Olaf Husby
Amanuensis

Institutt for anvendt språkvitenskap, NTNU
Leder av Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk.