NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Allforsk legges ned

Når Kollegiet møtes 29. mars, er trolig løpet kjørt for Allforsk. NTNU ønsker å ta over aktuelle oppgaver som i dag ligger til forskningsstiftelsen.

Universitetsdirektøren ved NTNU går inn for å legge ned forskningsstiftelsen med over 100 ansatte. Kollegievedtaket 29. mars vil trolig gå inn for å legge deler av virksomheten inn under universitetet. Begrunnelsen for å oppløse Allforsk er at departementet vil at universitetet skal satse mer på eksternfinansiert virksomhet. Dersom Allforsk oppløses og aktuelle aktiviteter overføres til NTNU, vil universitetet ha full oversikt og kontroll over eksternt finansiert aktivitet innenfor de fagområder som i dag dekkes av Allforsk.

Økt eksternfinansiert forskning

Nasjonale politiske signaler antyder at universitetene i større grad skal organisere sin eksternfinansierte virksomhet selv. Dette ligger i Bernt-utvalgets rapport, Mjøs-utvalgets rapport om eksternfinansiert virksomhet og Forskningsmeldingen. NTNU har selv vedtatt for et par år tilbake retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet for å imøtekomme de politiske kravene.

Ved å innlemme deler av Allforsk inn i NTNUs virksomhet, vil universitetet administrativt ta hånd om den eksternfinansierte oppdragsforskningen. Dermed vil denne type forskning synliggjøres i NTNUs egne budsjetter.

I innstillingen til Kollegiemøtet heter det at ved opprettelsen av NTNU som et tverrfaglig universitet, burde ideelt sett behovet for to stiftelser i NTNUs randsone falle bort. Tiden har med andre ord nå løpt fra Allforsk.

Lite dynamisk

Allforsk-direktør Jan Moum sier til Universitetsavisa at NTNU-ledelsen gjør en feil når den nå vil ta det som er vellykket fra forskningsstiftelsen og plante det inn i universitetet. Moum mener at universitetet er lite egnet til å drive den type forskning som Allforsk har gjort.

- Ved NTNU finnes det ikke noe egnet apparat for å drive utadrettet virksomhet. Jeg kan heller ikke skjønne hvorfor man skal legge ned en virksomhet som fungerer godt. Det er de korte beslutningslinjer og den store friheten, som gjør at det går an å drive prosjektvirksomhet, sier Moum videre. Allforsk-direktøren har tidligere sagt til Universitetsavisa at han frykter at dette gjør forskningen byråkratisert og lite dynamisk.


KAREN ANNE OKSTAD