NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
En majoritet i opposisjon! 

For NTNU er det viktig at studentene er med på å forme morgendagens universitet. Vi vet best hvordan vi vil lære, og vi vet best hvordan vi vil evalueres. Det er også andre sider ved universitetet vi har mye innsikt i og kunnskap om. Studentene vet mye om hvilke utfordringer som ligger foran oss og hva som skal til for at vi skal bli en bedre utdanningsinstitusjon. Det er av den grunn viktig at vi er med på å lede og styre NTNU. 

En av følgene av Orgut er at det skal holdes ledermøter på alle nivåer i universitetet; institutt, fakultet og sentralt. I Kollegievedtaket (k-sak 234/98) sies det: «Studentene skal ha mulighet til å møte med minst to representanter i ledermøtene» Det vil si at vi har rett til å stille opp med to studenter på ledermøtene hvis vi ønsker å delta. For alle nivåer er det en fordel at vi deltar aktivt i disse. Vi har som sagt mye å bidra med. 

Så langt ser alt bra ut, men ser vi på hvordan dette blir i praksis, er situasjonen når det gjelder ledergruppene problematisk. Ikke alle institutter, spesielt ikke de aller minste, vil få slike ledergrupper. Det heter seg da at studentene skal konsulteres regelmessig, men all erfaring viser at man ikke uten videre kan ta det for gitt at dette blir fulgt opp. Framtida får vise om vi tar feil! 

Et tydelig faresignal er at det allerede har kommet fram tilfeller der instituttledere og dekaner ikke har forstått at studentene har rett til å delta i ledergruppene. En slik uvitenhet er utilgivelig fra de ansattes side, - Kollegiets vedtak levner ingen tvil! 

Uten unntak får ikke studentene flere enn to representanter i de nye fakultetsstyrene. Ved mange fakulteter er dette en reduksjon både i det relative antall og det reelle antall studentrepresentanter. 

Som eksempel kan vi vise til fakultetsstyret på HF. Her hadde studentene tidligere sju representanter. Nå blir de to. Det reelle antallet har sunket betraktelig, noe som medfører at færre stemmer kommer fram. Det hadde ikke vært så ille hvis det var slik at det relative antallet hadde vært stabilt, men slik er det ikke. Fra å være sju av 30 er studentene nå to av 13 - altså en nedgang fra 23,3% til 15,4%. Det er en formidabel nedgang. 

Når kun ett av fakultetene har 11 i sitt styre mens resten er 13, og alle har to studenter: Ja, da sier det seg selv at studentrepresentasjonen er marginalisert. 

Dette kan ha særlig negative virkninger for studentene som ikke er så knyttet til det daglige fagmiljøet som resten av representantene i styrene og ledergruppene gjerne er. Disse styringsorganenes viktigste oppgave vil være å vedta overordnede mål. 

Oppfordringen fra studentenes side blir derfor: Legg forholdene til rette for studentenes representasjon og innflytelse. La majoriteten få innflytelse - hør på flertallet! Kun på den måten kan vi sikre et leve- og konkurransedyktig universitet. 

 
 
Nina Ruth Kristoffersen
leder av Studenttinget NTNU