Herr Redaktør

Med Personalavdelingen som kilde hevdes det i Universitetsavisa at en ved Teknisk avdeling i perioden 01.01.96 til febr. -98 har fått 56 nye stillinger. Dette er feil.

Info.avdelingen ga høsten -94 ut en brosjyre om universitetsadministrasjonen, og på side 17 kan en her lese at det ved Drifts og vedlikeholdsavdelingen da var 367 ansatte. I årsrapporten fra Teknisk avdeling for 1997 er det tilsvarende tallet 373. Økningen er altså på 6 personer. Dette skyldes ikke opprettelse av nye stillinger, men overføring av driftsansvar og personell fra Musikkonservatoriet og Kunstakademiet og et par midlertidige lærlingeplasser.

De som følger litt med, vil vite at vi i løpet av denne perioden har hatt en betydelig økning i bygningsarealer hvor Teknisk avdeling har driftsansvaret. Økningen i netto renholdsareal var på hele 38123 m2, og denne økning av tjenestevolumet innenfor renhold og øvrige driftsoppgaver har vi greid uten ansettelse av nye folk! Bare i denne forholdsvis korte perioden har vi altså ved vår avdeling oppnådd en årlig rasjonaliseringsgevinst som tilsvarer omlag 15 årsverk.

I disse orguttider med ansettelsesstopp og budsjettmessige innskrenkninger, er det med en viss tilfredshet vi kan slå fast at for oss på Teknisk avdeling er rasjonalisering en kontinuerlig prosess og ikke bare et tilfeldig skippertak.

Jens Nordback Ass.teknisk direktør


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt