Personvern til besvær for Studieavdelingen

På annet sted i dette nummer av Universitetsavisen (UA) beklager Studieavdelingen v/førstekonsulent Vidar Gynnild det inntrykk han etterlot i sitt tilsvar «Fagevaluering og personvern» (UA nr.4/98) til mitt debattinnlegg om samme tema (UA nr.3/98) at jeg hadde gitt uriktige saksopplysninger vedrørende distribusjon av rådata fra fagevalueringen. Studieavdelingen v/Seksjon for universitetspedagogikk erkjenner å ha gjort feil ved utsending av data fra fjorårets evaluering til instituttstyrere og fakultetsdirektører. Jeg aksepterer beklagelsen og skal derfor la dette hvile.

Når jeg likevel ber om spalteplass, er det fordi jeg finner at den argumentasjon Gynnild leverer til støtte for distribusjon av studentenes kommentarer (evaluerings-skjemaets bakside) til styrere og direktører, avslører at man i Studieavdelingen ennå ikke har oppfattet for Datatilsynets klare betingelse for å gjennomføre konsesjonsfri fagevaluering ved NTNU. Tilsynet skriver i sitt brev til NTH, datert 25.07.95, «.. Det forutsettes at det utarbeides betryggende rutiner for å sikre at ingen andre enn den opplysningene gjelder får tilgang på dem». Dette omfatter selvsagt også de kommentarer studentene gir til faglærers presentasjonsform (Sp.7), og som jeg gav eksempler på i mitt forrige innlegg. Her hjelper det ikke å vise til en oppfatning om at «...kommentarene i de aller fleste tilfelle har en langt mer konstruktiv ordlyd enn det som gjengis i leserinnlegget». Ut fra de ca. 200 evalueringsskjema som undertegnede har fått se denne gang, er det definitivt drøy kost å bruke ordet «konstruktivt» om kommentarene til spørsmål 7. Det er heller ingen unnskyldning for å spre denne informasjon til styrere og direktører at Studieavdelingen mangler kapasitet for gjennomgang av de innkomne svarskjema ? med sikte på å luke ut de skjema som har kommentarer til faglærers presentasjon av faget. Gynnild nevner selv muligheten for å kunne ta bort Sp.7, men finner dette urimelig ut fra hensikten med evalueringen, «...å forbedre undervisning og læring, i en sterkt presentasjonspreget undervisningskultur». Han viser dessuten til at SUK (den sentrale utdanningskomité) skal ha tilrådd gjeldende praktisering av fagevalueringen.

Hva Gynnild og Studieavdelingen finner rimelig, er uvesentlig i denne sammenheng. Datatilsynet har klart gitt uttrykk for at faglærer ? og hun/han alene ? skal ha tilgang til de opplysninger som gjelder spørsmål 7 i fagevalueringen. Her hjelper det heller ikke å dekke seg bak SUK. Studieavdelingen har et selvstendig ansvar for å etterleve personregisterloven. Om man ikke liker betingelsene eller mangler kapasitet til å drive konsesjonsfri fagevaluering i samsvar med Datatilsynets anvisninger, får man heller gå tilbake til konsesjonsbelagt fagevaluering slik vi hadde våren 1995, med innhenting av samtykke fra den enkelte faglærer og taushets-erklæring fra dem (instituttstyrere, fakultetsdirektører) som fikk tilgang til de innsamlede data og kommentarer.

Gynnild avslutter sitt innlegg i UA nr.4/98 med å vise til at Studieavdelingen legger til grunn at instituttstyrere og fakultetsdirektører kan å praktisere personvern, og føyer til ? som en slengbemerkning ? at kilden for spredning til uvedkommende av kommentarer til fagevalueringens spørsmål 7 derfor vil være lett å spore. Det har åpenbart ikke gått opp for Studieavdelingen at nettopp jeg, mine kolleger institutt-styrerne og fakultetsdirektørene er de første blantuvedkommende i denne sammenheng. Som nærmeste overordnede (undervisningsmessig og administrativt) er det først og fremst i forhold til oss at faglærer trenger et vern mot spredning av negative og dels sårende kommentarer om egen person. Når Datatilsynet presiserer at ingen annen enn den opplysningene gjelder skal ha tilgang på disse, så betyr det ingen andre! Ikke instituttstyrer, ikke fakultetsdirektør og heller ikke Studieavdelingen.

Til sist et enkelt og velment råd. Gjør evalueringen frivillig! La den enkelte faglærer få tilsendt skjema ? på forespørsel ? og så benytte disse etter eget ønske. De innkomne svar kan forbli hos faglærer. Den optiske lesing og presentasjon av resultatene, som i dag utføres av Studieavdelingen, har etter min vurdering minimal verdi. Faglærer danner seg kvikt et representativt inntrykk ved en rask gjennomlesing av svarene for sitt kurs, og den som er opptatt av numeriske «snittskarakterer» greier sikkert å finne disse selv. Kvalitet i undervisningen hviler på den enkelte faglærer og hans/hennes kunnskaper, motivasjon og innsats. Ved å gjøre fagevalueringen frivillig får den et vennligere ansikt, det blir mindre arbeid for Pedagogisk avdeling og problemfritt i forhold til personvernet.

Jostein Grepstad Institutt forfysikalsk elektronikk


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt