NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

8. mars

Dette nummeret av Universitetsavisa går i trykken samtidig med at de siste foredragene ved årets 8.mars-arrangement avvikles, og vi er avskåret fra å bringe reportasjer fra selve arrangementet i den trykte utgaven. Årets feiring av kvinnedagen er gjennomgående preget av analyse og refleksjon. Muligens er dette uttrykk for en trend som favner om flere, både kvinner og menn: Uttrykket «fra slagord til analyse» blir muligens for enkelt - snarere er vi her vitne til at slagordene utdypes og problematiseres gjennom analyse og systematisk refleksjon.

Forskningsmiljøer ved NTNU har gjennom det siste tiåret gjort mye banebrytende forskning omkring kjønnsrelaterte problemstillinger. Slik sett er det på sin plass at NTNU markerer kvinnedagen både på universitetet og ellers i byen, og gjør det gjennom å sette et intellektuelt søkelys på «Kvinner i Akademia» så vel som «Den 'nye' feminismen: Fra prat til praksis-» For å ta tak i sistnevnte overskrift først, forteller forskere oss at ulikhetene øker mellom kvinnegrupper: En grunnleggende tese i likestillingsdebatten har vært at kvinner har utviklet seg likt og har felles interesser. Det har de ikke. Ifølge Aftenposten er det den unge, ressurssterke kvinnen som står for endringene. Det er hun som tar høyere utdanning og som gjør det skarpt til eksamen. Høyst sannsynlig får hun seg jobb i stat eller kommune - hvor hun avanserer videre.

I den andre gruppen finner man de mange kvinnene som bare i liten grad har endret livsmønster, som ikke tok høyere utdanning og som ikke ventet med å stifte familie og få barn - og som ikke har spesielt høye lønninger å skilte med. Gapet mellom disse to gruppene er økende. Det er den førstnevnte kategorien kvinner som finnes ved universitetene, og det er denne gruppen som legger premissene når likestilling debatteres og forskningsmidler deles ut. Dermed blir det ventelig en utfordring for kvinner i Akademia å formulere en feminisme som omfatter flest mulig.

Førstnevnte overskrift referert ovenfor, fokuserer på kvinner ved universitetene. «Kvinner er halve verden - bare ikke i Akademia» lyder foredragets undertittel. I denne sammenhengen er det med en viss uro vi registrerer at den nye likestillingsrådgiveren ved NTNU har fått en lønns- og organisasjonsmessig plassering som ligger flere hakk under hennes forgjengers. «Vi ville ikke ha en 'likestillingspolitisjef' som skulle fortelle ledelsen hva den bør gjøre og ikke gjøre,» forklarer assisterende universitetsdirektør Peter Lykke, som også er leder for NTNUs sentrale likestillingsutvalg. Spørsmålet vi stiller oss, blir da: Har noen tidligere opptrådt som likestillingspoliti overfor universitetsledelsen - og hva vil det si å opptre som likestillingspoliti-

I Norge er det i politikken kvinnerepresentasjonen er kommet lengst. De administrative apparatene i hel- og halvstatlige institusjoner ligger etter alt å dømme betraktelig dårligere an. Knapt noen er så bevisste på likestilling som nordmenn (eller skal vi skrive «norsker-»). Likevel blir vi slått av USA når det gjelder resultater i næringslivet, skriver Dagens Næringsliv. I Norge består 36 prosent av styrene i de 25 største bedriftene utelukkende av menn. I USA er andelen rene mannsstyrer nede i 16 prosent, blant de 400 største bedriftene.

to