NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Lokale lønnsforhandlinger sluttført

Fagforeningene ved NTNU er så noenlunde fornøyd med resultatet, men kritiserer at uorganiserte arbeidstakere får være med og dele potten.

Det ble en lang dags ferd mot natt, men omsider kunne forhandlerne på begge sider i vinterens lokale lønnsforhandlinger ta kvelden. Etter halvannen måneds forsinkelse, fem formelle forhandlingsmøter og to skarpe uenighetsprotokoller ble forhandlingene avsluttet fire uker inn i det nye året.

Av den ordinære potten på 4 375 615 kroner gikk 51 prosent til vitenskapelige stillinger og 49 prosent til teknisk-administrative. Det var 446 NTNU-ansatte som med dette fikk endret sin lønnsplassering. I tillegg kommer 76 opprykk som ble finansiert av en egen pott for særskilt konkurranseutsatte fag, med en ramme på 1 300 000 kroner.

Mest til arbeidsgiver

Det ble i alt fremmet 954 ordinære krav: 273 var felleskrav fra arbeidsgiver og fagforeninger, 286 var krav bare fra arbeidsgiver, mens 395 var rene foreningskrav.

Av felleskravene ble 71 prosent innfridd. Arbeidsgiver fikk innfridd nesten 58 prosent av sine krav, mens fagforeningene måtte nøye seg med en innfrielsesprosent på snaut 22 prosent for sine.

Omregnet i penger betyr dette 2.01 millioner kroner til felleskrav, 1,78 millioner til arbeidsgiverkravene og 0,68 millioner til de rene fagforeningskravene.

- For lite til renholdssektoren

Norsk tjenestemannslag (NTL) ved NTNU er likevel i hovedsak fornøyd med resultatet. - Vi har fått startet på gjennomgang av mestergruppen; vi har fått bra uttelling på våre krav innenfor UBiT og Sentraladministrasjonen; vi er godt fornøyd med resultatet for våre medlemmer i vitenskapelige stillinger; og vi har videreført opprydningen innen stillingskodene på Teknisk avdeling, sier NTL-leder Sturla Søpstad.

Minst fornøyd er han med at renholdssektoren denne gangen ikke ble tilgodesett. - Men vi har en god dialog med Teknisk avdeling om å ta en helhetlig gjennomgang av avdelingen i neste oppgjør, lover Søpstad.

Han påpeker også at ansatte i kontorstillinger og tekniske stillinger rammes av at det er for lite midler til å få et godt resultat innenfor fakultetene.

- For lite til de vitenskapelige

Sekretariatsleder Kristin Dæhli i Forskerforbundet ved NTNU er også relativt fornøyd med resultatet og med den dialogen som omsider kom i gang, selv om hun karakteriserer forhandlingene som en lang og tung prosess. - Men jeg synes en noe større del av potten, opp mot 60 prosent, burde gått til de vitenskapelig ansatte, sier hun.

Hun beklager at så mange fakulteter og avdelinger er tilbøyelige til å kreve to flate lønnstrinn for svært mange ansatte, i stedet for å stille færre, men høyere krav. - Forskerforbundet ønsker å bruke lokale forhandlinger som et lønnspolitisk virkemiddel. Da bør vi være flinkere til å honorere de som virkelig gjør en synlig innsats, med mer enn to flate lønnstrinn, sier Dæhli.

Strid om uorganiserte

Blant arbeidsgivers krav var det 61 som gjaldt uorganiserte arbeidstakere. 42 av disse fikk kravene innfridd, men til dels med reduserte tilbud. Tjenestemannsorganisasjonene ved NTNU har forgjeves krevd at uorganiserte ikke skulle få midler fra den ordinære potten. - Uorganiserte arbeidstakere har ikke vært med på å forhandle fram potten, og har dermed ingen partsrettigheter i forhold til den. Hvis arbeidsgiver ønsker å ta ansvar for denne gruppen, får de selv legge ekstramidler i potten, sier Sturla Søpstad og Kristin Dæhli.

I denne saken står partene fortsatt langt fra hverandre, og det ligger an til nye diskusjoner om dette rundt neste lokale lønnsoppgjør.


LISA OLSTAD