NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ledelsen har ordet


Kathrine Skretting

 

Undervisnings-strategi

Hvordan kan studiekvaliteten ved NTNU heves? Spørsmålet er behandlet i det utkastet til undervisningsstrategi som nettopp er lagt fram. Et utvalg av studenter og ansatte anbefaler endringer i undervisningsmetoder og eksamensformer, samt mer målrettet bruk av studentevaluering av undervisningstilbudene, og satsning på IKT i læringssammenheng. Utvalget anbefaler også at undervisningsarbeidet medfører merittering for det vitenskapelige personalet på en tydeligere måte enn i dag. Slik ordningene nå er, kan en hevde at det lønner seg for den enkelte vitenskapelige ansatte å prioritere forskningen. Det blir viktig å finne fram til metoder for å dokumentere pedagogisk kompetanse, slik at denne i større grad kan telle med ved opprykkssøknader og i tilsettingssammenheng. Når det gjelder undervisningsmetodene, anbefaler utvalget en omlegging til studentsentrert undervisning. Med dette begrepet fokuserer utvalget på at studentene må være aktive i sin egen læringsprosess hvis læring skal kunne finne sted. Skal studiekvaliteten økes, kan ikke studentene plasseres i rollen som passive tilhørere, som et aktivt lærersubjekt nærmest stapper kunnskap inn i. Det er en utfordring å finne en form på forelesningene som også legger opp til aktivitet fra studentenes side. PBL-metodikken er interessant i læringssammenheng fordi den setter studentenes arbeid i sentrum og gir læreren en rolle som veileder og diskusjonspartner.

Når det gjelder eksamen, peker utvalget blant annet på at den i størst mulig grad må være en del av studiets læringsprosess og ikke en løsrevet avsluttende kunnskapstest. Den eksamensformen som velges, må ha sammenheng med læringsmålene for studiet. Utvalget ser positivt på semesteroppgaver og hjemmeeksamen, og anbefaler økt bruk av bestått/ikke bestått, i alle fall i de sammenhengene der det er snakk om f. eks. å beherske en bestemt metode. Enten kjenner studentene metoden, eller de kjenner den ikke. Noen studietilbud trenger rett og slett ikke en findelt vurderingsskala.

Utkastet til undervisningsstrategi blir nå sendt på høring. Vi håper at gode diskusjoner og mange innspill vil bidra til at NTNU får en undervisningsstrategi som blir et godt virkemiddel i studiekvalitetsarbeidet. Studentene fortjener høy kvalitet i studiene, både de studentene som er her nå, og de vi kanskje må konkurrere enda sterkere om i framtida.