NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Replikk

 

 

 


Håkon With Andersen

Universitetsavisa - har den en framtid?

I hele NTNUs levetid har vi levd med en universitetsavis. Vi har blitt vant til den, vi har utviklet våre individuelle lesevaner, og jeg selv har begynt å føle den som relativt uunnværlig. Dersom noe skrift, organ eller møteplass skulle nevnes som lim i vårt universitet så må det være nettopp Universitetsavisa. For min del setter jeg pris på dette skriftet, på godt
- Flytt avisen til den politiske linjen der meninger brytes offentlig.

og vondt. Denne forunderlige blandingen av universitetspolitiske saker, miljøer, personer, spalter, kriser og suksesser tror jeg binder vårt tidligere så fragmenterte universitet sammen. Det er kanskje det enkeltstående tiltak som i sterkest grad bidrar til å skape et NTNU som noe mer enn et økonomisk og administrativt fellestiltak, sett fra den jevne universitetsborgers ståsted.

Vår universitetsavis sin historie er imidlertid mangslungen og uklar. Den er blitt til og har utviklet seg som en serie av pragmatiske løsninger og er derfor blitt uklar. Ansvarlig redaktør er i dag informasjonsdirektøren, dvs at hele avisen er en del av NTNUs administrasjon mens avisen de facto blir oppfattet som ganske uavhengig av administrasjonen og ledelsen for den del. Flere forsøk har vært gjort for å endre dette: dels å la den også reelt bli et informasjonsorgan for ledelsen, dels å la den bli en uavhengig avis organisert ved siden av NTNU. Jeg tror ingen av disse alternativene er gode eller realistiske, i hvert fall ikke om Universitetsavisas funksjon slik den faktisk er i dag, skal opprettholdes.

Det slo meg imidlertid at vi kan organisere avisa litt mer i samsvar med dagens faktiske funksjoner, og jeg har to forslag som kanskje kan bringe den litt mer i harmoni med omgivelsene.

Avisa ligger i dag 100% innen den administrative stabslinjen ved NTNU. Som vi alle vet, skal administrasjonen lojalt følge de politiske styringsvedtak som fattes av våre politiske styringsorganer. Det er en anomali å ha en så pass fri avis i den administrative linjen. Mitt forslag er å flytte avisen til den politiske linjen der meninger brytes offentlig, med andre ord mer på linje med fagmiljøene enn med den administrative linjen. Som fagansatte bruker vi tjenester fra administrasjonen, og vi samarbeider nært med dem, mens vi i fagpolitiske saker sorterer under våre valgte ledere. Universitetsavisa bør prinsipielt ha samme stilling vil jeg mene. En måte å gjøre dette på, er at rektor bør være ansvarlig redaktør, og ikke en direktør i den administrative linjen. Informasjonsdirektøren må gjerne fungere som administrativ leder, men det faglige ansvaret bør ligge til den politiske ledelsen, slik det fungerer på hvert eneste institutt ved NTNU. Rektor må gjerne ha et redaksjonsråd å støtte seg til hva, enten det ligger i linje (dekanmøtet) eller som eget organ. Hensikten er at når det gjelder avisas innhold, er det rektor redaktøren må forholde seg til og ikke en administrativ direktør som må følge de til enhver tid gjeldende politiske vedtak. La meg legge til: Et slikt forslag er ikke begrunnet i hvorledes systemet i dag fungerer, men i prinsippet om at avisen som del av NTNU skal flagge en uavhengighet og integritet som assosieres med den fagpolitiske linjen.

Et grunnleggende spørsmål for avisen er økonomi. På samme vis som vi andre må skaffe eksterne midler - og beholde vår integritet - så må avisen få gjøre det samme. Med andre ord: vi burde åpne for annonser eller andre typer inntekter. Da dukker selvfølgelig hensynet til Under Duskens økonomi opp. Jeg tror imidlertid det er plass for begge på annonsemarkedet. Leserkretsen er ikke identisk, og jeg tror at lesermarkedet for begge er svært attraktivt. Egne inntekter vil også bidra som en stimulans til å utvide leserkretsen fordi inntektene vil avhenge av at avisa blir lest.

Til syvende og sist vil veldig mye avhenge av den utøvende redaktør. Det minste vi som universitet kan gjøre, er å skaffe arbeidsbetingelser som er de best mulige for den type avis vi ønsker å ha.