SMU- boet fordeles:

Hvem vil ha naturressursforvaltning?

NTNUs sentre, slik vi kjenner dem, skal finne nye former. Virksomheten ved SMU er den som volder størst hodebry.

Kollegivedtaket den 22. januar om å omorganisere sentervirksomheten ved universitetet, gjør at Senter for teknologi og samfunn og Senter for kvinneforskning havner som egne seksjoner under

Det historisk-filosofiske fakultet. Begge institusjonene skal beholde sine senter-navn, og organiseres som én enhet i HF-fakultetet.

Senter for miljø og utvikling ble samtidig vedtatt nedlagt i sin nåværende form. Men de tre hovedaktivitetene til senteret byr det på større problemer å fordele. For to av aktivitetene, Industriell økologi og U-landsrettet utviklingsforskning, virker vedtaket i Kollegiet greit. Det ble bestemt at begge områdene heretter skal organiseres som egne programmer eller sentere med en egen leder og eget styre. Dette vil sikre aktivitetenes kontinuitet - under en annen paraply enn i dag. Hvilken paraply, er det for tidlig å si noe om. Men det antas at det f.eks. for Industriell økologi finnes flere liebhabere. Både Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi (SVT), og de mektige Bygg- og Maskinfakultetene vil kunne tenke seg Industriell økologi innenfor sitt eget fakultet. Problembarnet så langt ser ut til å hete Naturressursforvaltning. Kollegievedtaket sier lakonisk at «Virksomhetsområdet naturressursforvaltning skal ivaretas av fagmiljøene ved fakultet og VM. Behovet for koordinering avgjøres av fagmiljøene selv». Punktum.

Ingen mister jobben

I dag er det ti personer som arbeider med området Naturressursforvaltning ved Senter for miljø og utvikling. Forløpig er det høyst usikkert hva som skal skje med deres arbeidsområde, men i tillegg til at Vitenskapsmuseet i kollegievedtaket nevnes som en mulig framtidig havn, kan også biologimiljøene på Rosenborg tenkes å ville overta området. Om biologi eller VM ønsker hele eller deler av aktiviteten, er også usikkert.

- Det vi vet, er at ingen mister jobben. Det ligger klart i kortene at universitetet tar sitt arbeidsgiveransvar for alle SMU-ansatte, sier direktør ved SMU, Knut Stenberg (bildet). Som like lite som noen andre kan si noe om hva den endelige organiseringa av Naturressursforvaltning blir.

Vil på offensiven

Knut Stenberg og den øvrige staben ved SMU vedgår at de er skuffet over Kollegiets vedtak om nedleggelse. Men de benekter at mismotet har fått tak, og de ansatte biter nå tennene sammen for å komme på offensiven.

- Det er bestemt at et endelig forslag til nyorganisering skal forelegges Kollegiet innen den første juni i år. Til da skal vi bruke tida godt. Vi skal sammen legge fram forslag og ideer til hvordan virksomheten, kontaktene, nettverket og kunnskapen vi har, best kan føres videre innenfor ett eller flere fakulteter. Det er ingen mening i at et godt samkjørt miljø med store kunnskaper skal splittes opp. I stedet for at NTNU må begynne helt på nytt, tror vi det er viktig å bygge videre på den ressursen som allerede finnes, sier direktør Knut Stenberg.

EINAR MYRENGET


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt