Sintef-B - status

Planene om innpassing av SINTEF-B virksomheten i NTNUs ordinære eksternfinansierte virksomhet har skapt mye diskusjon og frustrasjon i de fagmiljøer som har brukt denne ordningen. Uroen i organisasjonen er så stor at Kollegiet i sitt møte 22. januar anmodet om at alt videre arbeid med dette innstilles inntil Kollegiet har fått en redegjørelse. Denne vil bli gitt i Kollegiemøte 19. februar. Vi finner det likevel riktig å gi en kort redegjørelse som kommentar til Bjørn E. Christensens kronikk i Universitetsavisa nr 1/98 om SINTEF-B. Den viser at universitetsledelsen så langt ikke har nådd fram til alle involverte med informasjon om hva departementets pålegg om avvikling av SINTEF-B eller B-ordningen for eksternfinansiert virksomhet i realiteten vil innebære.

Det viktigste budskapet er at virksomheten i B-ordningen ikke skal nedlegges. Det er bare personal- og økonomiforvaltningen som skal endres. For de B-ansatte betyr det at de må skifte arbeidsgiver, og for prosjektlederne at de skifter regnskapsfører. Ingen B-ansatte blir oppsagt som følge av omleggingen, og de beholder sin lønn og andre rettigheter i arbeidsforholdet. Ingen virksomhet nedlegges som direkte følge av omleggingen. Det er imidlertid en frivillig sak for de ansatte ved NTNU å drive med eksternfinansiert virksomhet, og vi kan ikke hindre at noen av frykt for den ukjente nyordningen reduserer sin virksomhet.

Ledelsen ved NTNU har arbeidet for en smidig overgang og for en så god ny ordning som mulig. Vi vil at fleksibiliteten og mulighetene i dagens B-ordning skal videreføres, og vil i samarbeid med de andre universitetene arbeide for å få endret regler som kan virke hemmende på virksomheten.

B-ordningen har vært en suksess. Virksomhet regnskapsført i SINTEF-B har gjennom årene tilført fagmiljøene store ressurser, og det skyldes i hovedsak innsatsen til de universitetsansatte som har benyttet ordningen, og de B-ansatte selv. Dersom disse personene nå mister gløden og troen på at det blir mulig å fortsette i hovedsak som før, vil skadevirkningene kunne bli store. Vi vil imidlertid hevde at det i så fall i hovedsak ikke skyldes selve avviklingen av B-ordningen, men reaksjonene på de endringer dette medfører.

Tverrfaglige tiltak som NOBIPOL er, slik Christensen påpeker, viktige for NTNU. Vi betrakter det derfor som en selvfølge at forholdene legges til rette for at slike tiltak kan gjennomføres innenfor NTNUs egen organisasjon, og at de nødvendige støttefunksjoner som prosjektregnskap blir ivaretatt.

Det er riktig at Universitetsledelsen ikke har gått på barrikadene for å slåss for å beholde B-ordningen. I denne sammenheng må en også ta i betraktning at NTNU ved siden av SINTEF-B driver en eksternfinansiert virksomhet på 270 mill. kroner. Til sammenligning var omsetningen 175 mill. over SINTEF-B i 1996. Etter en grundig vurdering anså vi de rasjonelle argumenter for videreføring av en særordning for NTNU ikke å være sterke nok. Vi vurderte mulighetene for å få til forbedringer i regelverket i samarbeid med de andre universitetene, som atskillig mye større. Mens NTNU er alene om B-ordningen, har vi med en slik linje mange allierte, både innenfor og utenfor universitetsverdenen. Det norske universitetsråd har nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal se på regelverket både for universitetenes egen eksternfinansierte virksomhet og for samarbeidet med randsoneinstitusjoner, som for NTNUs vedkommende er ALLFORSK og SINTEF. Gruppen skal spesielt se på regler som kan virke hemmende, med sikte på å få disse endret. Den ledes av rektor ved Universitetet i Bergen, professor Jan Fridthjof Bernt, og Tor H. Johansen er med fra NTNU. Arbeidsgruppen er bedt om å levere sin innstilling i løpet av mars 1998.

Vi har både forventninger og tro på vesentlige resultater av denne gruppens arbeid. Vi regner med å få gjennomslag i departementet for endringer som gjør at vi sitter igjen med gode ordninger for vår eksternfinansierte virksomhet: både virksomhet som helt og fullt er organisert som en del av universitetets virksomhet og virksomhet i samarbeid med stiftelser eller selskap.

Som Christensen er også NTNUs ledelse opptatt av at de B-ansattes rettigheter blir ivaretatt ved omleggingen. Det vil føre for langt her å redegjøre for detaljene, men hovedsaken er at overføringen av personalet fra SINTEF til NTNU vil bli behandlet som en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. NTNU og SINTEF arrangerte i fellesskap et godt besøkt allmøte 12.12.97. Det er også opprettet et spesielt samarbeidsutvalg med deltakelse fra SINTEF, NTNU og arbeidstakerorganisasjonene. De som har krav på fast tilsetting, vil få det, og de øvrige midlertidig tilsetting etter reglene for oppdragsstillinger ved universitetene.

Christensen er bekymret for barnehageplassene, og vi vet at barnehageplass er viktig for mange. Nå er noen av barnehagene felles for NTNU og SINTEF, og vi regner for øvrig med å få en avtale med SINTEF, som innebærer at de som overføres, beholder sine rettigheter i barnehagen så lenge de er ansatt ved NTNU.

Vi mener det er viktig at muligheten for ekstra lønn for ekstra innsats fra vårt eget personale opprettholdes også for vår egen eksternfinansierte virksomhet, og ikke bare ved å ta oppdrag for SINTEF eller andre eksterne virksomheter. I denne sammenheng vil vi vise til «Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene», en avtale forhandlet frem mellom arbeidstakerorganisasjonene og KUF. Vi anser de føringer som ligger i ovennevnte regelverk som det største problemet, og B-ordningen er neppe unntatt fra dette.

Gjeldende bestemmelser i Tjenestemannsloven og forskriftene gir oss gode muligheter for å opprettholde fleksibiliteten ved tilsetting i oppdragsstillinger. Brukerne betaler nå SINTEF ca 4,5 mill. kr pr år for de administrative tjenestene i B-ordningen. Vi forutsetter at de administrative kostnadene ikke øker som følge av omleggingen og dermed heller ikke behovet for overhead.

Vi vil ikke bagatellisere de endringene som følger av en omlegging. Å skifte regnskapsfører betyr ekstraarbeid og læring av nye rutiner. Nå blir det uansett skifte av regnskapssystem fra 1.1.99 fordi Runit AS som nå fører regnskapet for SINTEF og dermed også for B-ordningen, skal innføre nytt regnskapssystem fra årsskiftet. Å skifte arbeidsgiver er heller ingen bagatell, og mange spørsmål dukker opp i denne sammenheng. Vi har imidlertid tillit til at med det samarbeid som er etablert mellom SINTEF, NTNU og arbeidstakerorganisasjonene, kan dette bli håndtert på en for alle parter tilfredsstillende måte.

Som nevnt innledningsvis, vil nå Kollegiet ta opp denne saken til revurdering. Redegjørelsen ovenfor viser det arbeid som så langt er gjort og de planer som er lagt. Behandlingen i Kollegiet vil gi føringene for det videre arbeid. Med bakgrunn i behandlingen i Kollegiet vil vi gå ut med mer informasjon enn det som er gitt i dette innlegget. Vi vil også legge vekt på å etablere en god dialog om organiseringen av vår eksternfinansierte virksomhet.

Emil Spjøtvoll og Tor H. Johansen


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt