NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Leder:

Transparens

Transparens henspiller på gjennomsiktighet. For at utøvelse av makt skal kalles demokratisk, må den være forholdsvis gjennomsiktig. Dette gjelder også de som utøver makt gjennom å granske makthaverne - massemediene.

Universitetsavisa gjorde en henvendelse til Adresseavisens politiske redaksjon i etterkant av lokalvalgene sist høst. Avisa hadde gjennomført en intern granskning av den partipolitiske balansen i egen dekning. Bakgrunnen var påstander om at avisas valgdekning hadde favorisert partiet Høyre. Denne interne rapporten nektet politisk redaktør å gi fra seg. Begrunnelsen som ble ført til torgs, var at rapporten gjaldt interne forhold, som enhver bedrift - også mediebedrifter - har full rett til å holde for seg selv.

Forrige lørdag feiret Under Dusken 85 års jubileum. Studentavisa markerte begivenheten ved å arrangere et fagseminar over emnet 'pressens forhold til sine kilder. Adresseavisens ansvarlige redaktør var en av innlederne. Han benyttet anledningen til å poengtere hvor viktig det er at mediene retter et kritisk søkelys på seg selv - og på hverandre.

Vi besluttet å tilby sjefredaktøren en anledning til å forene ord og handling. Betyr denne betoningen av åpenhet og transparens at Adresseavisen nå er villig til å gi fra seg rapporten? Sjefredaktørens svar var kort og konsist: «Jeg har ikke noe problem med å gi fra meg denne rapporten.»

I dagene som fulgte, har Universitetsavisa gjort gjentatte forsøk på å få oversendt et eksemplar av rapporten. Onsdag ettermiddag, idet Universitetsavisa går i trykken, har dette ennå ikke lykkes oss.

Fra annet hold i Adresseavisens redaksjon får vi opplyst at nevnte undersøkelse 1) er uvitenskapelig anlagt og forholdsvis overflatisk gjennomført og dessuten 2) ikke frambyr noen entydige konklusjoner. Det er meget mulig det forholder seg slik. Det vet vi intet om.

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap deltok på et møte som Adresseavisen holdt etter høstens valg. Her ble det blant annet muntlig referert noen tall fra undersøkelsen. Valgforskeren ble lovet at han ville bli tilsendt et eksemplar av undersøkelsen senere. Dette ble ikke gjort.

Transparens?

to