NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Debatt

Visninger ved Cinemateket Trondheim skal bli?

I siste nummer av Universitetsavisa den 13. januar kan vi lese om en entusiastisk NTNU-direktør som bramfritt uttaler at «Konserter i Rådssalen skal bli!», etter at Einar J. Aas fremmet ideen i forrige nummer av avisa. Det er interessant å merke seg den umiddelbare entusiasme NTNU-ledelsen her viser for kulturtiltak.

I samme nummer finner vi imidlertid også en artikkel om Cinemateket Trondheim som forteller at alle visninger av arkivfilmer og andre filmhistorisk viktige filmer er innstilt våren 2000 på grunn av manglende økonomisk støtte fra bl.a. nettopp NTNU. Det er mange som etter hvert synes at ideen om et cinematek i Trondheim er såpass god at den kan støttes, politisk og økonomisk. Dette gjelder i stor grad miljøer og institutter som er beskjeftiget med estetiske disipliner, og ikke minst ved vårt eget institutt, Institutt for kunst- og medievitenskap. Dessuten har ledelsen ved både HF-fakultetet og Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst klart innsett at et cinematek er nødvendig for forskning og undervisning for de aktuelle fagområder.

NTNU-ledelsen synes å være av en annen oppfatning. Prorektor Kathrine Skretting definerer utelukkende Cinemateket Trondheim som et studiekvalitetsfremmende tiltak vi kan godt klare oss foruten, og hevder videre at det ikke er nødvendig for verken undervisning eller forskning. Konsekvensen av denne oppfatningen er at ledelsen ved NTNU mener at det kommersielle tilbudet gjennom kino, fjernsyn og utleievideo dekker på en tilfredsstillende måte våre behov for forsknings- og undervisningsobjekter. Dette er foruroligende på mer enn en måte:

For det første representerer det kommersielle tilbudet en sterk begrensning på hva det kan forskes på og undervises i. Det finnes en svært stor andel filmer som aldri blir satt opp på den lokale kinoen. Det finnes en enda større andel filmer som aldri finner veien til hylla hos videoforhandlerene. For det andre, om de skulle bli satt opp på kino eller finnes i videohylla, så vil de kun være tilgjengelige for et kort tidsrom fordi de kommersielle rettighetene er begrenset i tid. Rettighetstiden har i de siste årene blitt kortere og kortere. En slik begrenset og ustabil tilgang på undervisnings- og forskningsobjekter kan vi ikke leve med.

Det er nettopp mot en slik bakgrunn at vi har arbeidet for etableringen av et cinematek i Trondheim. Vi kan som seriøse forskere ikke godta at det kommersielle markedet ene og alene skal være avgjørende for hva det forskes på og undervises i. Å godta en slik ordning ville være det samme som om en litteraturforsker godtok at det kommersielle tilbudet i bokhandlene ene og alene bestemte pensum og forskningsobjekter.

Etter at de kommersielle rettighetene på film og video har gått ut på dato, deponeres filmene i et lovfestet antall kopier på Norsk Filminstitutt som Cinemateket Trondheim er knyttet til gjennom skriftlige og gjensidige avtaler. Disse avtalene sikrer cinemateket tilgang på alle filmer i Norsk Filminstitutts arkiver. I tillegg får cinemateket gjennom NFIs avtaler med utenlandske arkiver, også tilgang på disse filmene. Cinemateket Trondheim er med andre ord vårt «bibliotek». Det kan vi ikke unnvære. Å hevde, slik prorektor gjør, at studiekvaliteten ikke står og faller på hvorvidt Cinemateket Trondheim har visninger eller ikke, er i beste fall misvisende. Det er Cinemateket Trondheim som sikrer oss tilgang på forsknings- og undervisningsobjekter som ikke er i kommersiell distribusjon. Cinemateket har bidratt med dette siden opprettelsen i 1993.

I nasjonal medievitenskapelig sammenheng står tilbudet ved Institutt for kunst- og medievitenskap i en unik posisjon som det eneste tilbudet om spesialisering i filmvitenskap fra grunnfag til doktorgrad. Det kan bare sammenlignes med tilbudene ved tilsvarende institutter ved universitetene i Stockholm og København, men med et viktig unntak: De er direkte knyttet til de respektive nasjonale filminstitutter. Vår tilknytning til Norsk Filminstitutt i Oslo går gjennom Cinemateket Trondheim.

Vi mener derfor at Cinemateket Trondheim fortjener NTNU-ledelsens støtte på linje med andre gode ideer i det minste. Ved opprettelsen av Cinemateket Bergen ble det forutsatt en økonomisk støtte fra Universitetet i Bergen på minimum 300 000 kr. pr. år. Dette kravet har Universitetet i Bergen innfridd hvert år siden 1993. I et slikt perspektiv framstår prorektors uttalelser som uheldige og ledelsens umiddelbare entusiasme for andre kulturtiltak, som konserter i Rådssalen, som uforståelige.

Universitetslektor i filmvitenskap Anne Gjelsvik
Førsteamanuensis i filmvitenskap Gunnar Iversen Førsteamanuensis i filmvitenskap Stig Kulset
og
Professor i filmvitenskap Bjørn Sørenssen